Обратно Район „Лозенец“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Черни връх“ № 41, представляващ ПИ, за разполагане на преместваем обект – заведение за бързо хранене

ОБЯВЛЕНИЕ

Район „Лозенец“ – Столична община

1. На основание чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1467/26.08.2022 г. на кмета на Столична община
Обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Черни връх“ № 41, гр. София, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.901.898 от КККР, представляващ УПИ – за обществено жилищно строителство, кв. 209, м. „Лозенец II част“, за разполагане на преместваем обект по индивидуален проект на позиция № 13 от одобрена схема № 9 на главния архитект на Столична община с покрита площ от 30 кв. м и  открита площ от 30 кв. м.

Специфично конкурсно условие: За заведение за бързо хранене – приготовление и продажба на скара от месни полуфабрикати.

Начална конкурсна месечна наемна цена: за преместваемото съоръжение по позиция 13: 47,20 лв./кв. м (четиридесет и седем лева и двадесет стотинки) без ДДС за покритата площ (съоръжението); 23,60 лв./кв. м (двадесет и три лева и шестдесет стотинки) без ДДС за откритата площ.

Конкурсът се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2, деловодство от 8:30 – 17:00 ч. до 27.10.2022 г. (вкл.).

3. Цена на конкурсната документация – 60 лв.

4. Гаранция за участие в конкурса – 100 лв.

5. Конкурсните документи се подават в сградата на район „Лозенец“, ет. 2, деловодство до 17:00 ч. на 27.10.2022 г.

6. Конкурсът ще се проведе на 28.10.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на район „Лозенец“, ет. 7, зала 71.

За информация тел. 02 865 69 36.