Обратно ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от недвижим имот – 2,00 кв. м, за поставяне на терминално устройство ATM (банкомат)

 

ОБЯВА

на основание чл. 27, ал. 4 във връзка с чл. 22 от Наредба за общинските лечебни
заведения и Решение № 05-216/27.09.2022 г. на изпълнителния директор на
ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД

ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от недвижим имот – 2,00 кв. м, за поставяне на терминално устройство ATM (банкомат).

Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до 14.10.2022 г., в периода от 09:00 до 16:00 часа.

Депозитът за участие трябва да бъде внесен до 14.10.2022 г. в Общинска банка АД, IBAN: BG07SOMB91301019532602 или в касата на болницата. Размерът на депозита е 60 (шестдесет) лв.

Конкурсната документация може да бъде закупена от счетоводството на ПСАГБАЛ “Света София” ЕАД; София – 1330, ул. ”Михалаки Ташев” № 2, от момента на публикуване на поканата в централен ежедневник до 16:00 часа на 14.10.2022 г. Цената за закупуване на документацията е 5 лева без ДДС същата е достъпна безплатно и на интернет адрес: http://1agb.com/ 

Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до 16:00 часа на 14.10.2022 г. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в ПСАГБАЛ “Света София” ЕАД; София – 1330, ул. ’’Михалаки Ташев” № 2, ет. 4, кабинет „Обществени поръчки“.

Конкурсът ще се проведе на 19.10.2022 г. от 13:00 ч. в сградата на „ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД, Рапортна зала, четвърти етаж.

Решение № 05-216/27.09.2022 г. за откриване на горепосочения конкурс е публично достъпно на официалния сайт на лечебното заведение.