Назад

Район "Панчарево" обявява удължаването с 15 дни на срока за подаване на оферти за участие в конкурс: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот, публична общинска собственост, находящи се в двуетажна сграда, с предназначение за здравно заведение"

                                                                                                                      

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – РАЙОН ПАНЧАРЕВО, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на т. 6 от Заповед № СОА20-РД09-3081/16.11.2020 г. на кмета на Столична община, утвърдена конкурсна документация, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС (НУРПТК) обявява удължаването с 15 дни на срока за подаване на оферти за участие в конкурс: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот, публична общинска собственост, находящи се в двуетажна сграда, с предназначение за здравно заведение, с идентификатор 44063.6226.3543.1 с площ 156 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 44063.6226.3543 с площ 5749 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2011 г. на ИД на АГКК, попадащ в УПИ XXII – за поликлиника и озеленяване, кв. 105 по действащ ПУП, актуван с АПОС № 4832/06.03.2014 г. на кмета на район "Панчарево" – СО, с административен адрес: с. Лозен, район "Панчарево", по позиции, както следва:

Обособена позиция № 1
Лекарски кабинет, разположен на първи етаж в сградата за здравно заведение, с площ от 13,26 кв. м, заедно с манипулационна с площ 11,55 кв. м,  ½ ид.ч. от фоайе с площ 11,90 кв. м, сервизни и складови помещения с площ 9,17 кв. м, с обща площ 33,98 кв. м, със специфично конкурсно условие: „за лекарски кабинет за общопрактикуващ лекар“.

Обособена позиция № 2
Стоматологичен кабинет, разположен на първи етаж в сградата за здравно заведение, с площ от 11,20 кв. м, заедно с чакалня с площ 6,72 кв. м, сервизно помещение (WC) с площ 1,28 кв. м, с обща площ 19,20 кв. м, със специфично конкурсно условие: „за стоматологичен кабинет“.

Обособена позиция № 3
Лекарски кабинет, разположен ва втори етаж в сградата за здравно заведение, с площ от 13,82 кв. м, заедно с прилежащи идеални части от помещенията за общо ползване, с обща площ 21,36 кв. м, със специфично конкурсно условие: „за лекарски кабинет за очни болести“.

Условия за участие: Съгласно утвърдена  конкурсна документация.

Начална месечна конкурсна наемна цена:

Обособена позиция № 1 – 123,34 лв. (сто двадесет и три лева и тридесет и четири стотинки) без ДДС.

Обособена позиция № 2 – 63,78 лв. (шестдесет и три лева и седемдесет и осем стотинки) без ДДС.

Обособена позиция № 3 – 73,81лв. (седемдесет и три лева и осемдесет и една стотинки) без ДДС.

Гаранция за участие: 100 (сто) лв. без ДДС.

Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 08:30 часа на 15.01.2021 г. до 17:00 часа на 01.02.2021 г. в административната сграда на СО – район "Панчарево", с адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230 на Каса „Приходи”.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа на 01.02.2021 г. в деловодството на СО – район "Панчарево", на адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230.

Конкурсът  да   се   проведе на 02.02.2021 г. от 11:00 ч.  в сградата   на   район   "Панчарево" с административен адрес: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. (петдесет лева) с включен ДДС.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, 1137, ул. "Самоковско шосе" № 230, телефони за контакти 02/9760548 и 02/9760531, e-mail info@pancharevo.org.