Назад

"ДКЦ VIII София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения на ул. „Христо Силянов" № 77

 

ОБЯВЛЕНИЕ

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ

 

„Диагностично-консултативен център VIII – София" ЕООД, ЕИК 000689481, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Надежда", ул. „Христо Силянов " № 77, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на помещения, включени в капитала на „ДКЦ VIII – София" ЕООД:

- 1 брой гаражна клетка № 5 с площ 18,00 кв. м, минимална наемна цена 48,00 (четиридесет и осем) лева с ДДС;

- 1 брой лекарски кабинет № 311, бл. С, ет. З с площ 23,84 кв. м – личен лекар, минимална наемна цена 168,00 (сто шестдесет и осем) лева с ДДС;

- 1 бр. помещение в сутерен бл. П2 с обща площ 20,34 кв. м – за склад, минимална наемна цена 56,00 (петдесет и шест) лева с ДДС;

- 1 бр. помещение в сутерен бл. П1 с обща площ 18,30 кв. м – за склад, минимална наемна цена 55,00 (петдесет и пет) лева с ДДС;

- 1 брой помещение, ет. 2, фоайето, с площ 13,05 кв. м – за ортопедичен магазин и помощни средства, с минимална наемна цена 130,00 (сто и тридесет) лева с ДДС;

-1 бр. лекарски кабинет № 107, бл. П2, ет. 1, с площ 18,86 кв. м – остеоденситометрии, минимална наемна цена 148,00 (сто четиридесет и осем) лева с ДДС;

- помещение, находящо се в сградата на дружеството блок А, етаж 1, обща площ на помещението 30,00 кв. м. Имотът следва да се ползва за Аптека. Необходимо е притежаването на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти ; Денонощна работа на аптеката с клиенти и без почивни дни. Начална наемна цена е 1180,00 (хиляда сто и осемдесет) лева с ДДС,

находящи се в град София, район „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София" ЕООД.

Срок за отдаване под наем – три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 02.02.2021 г. от 10:30 часа на следния адрес: град София, 1229, „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София" ЕООД.

Депозитите за участие в конкурса се внасят по банкова сметка на „Диагностично-консултативен център VIII – София" ЕООД, с адрес: град София, р-н „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, в срок до 15:00 часа на 29.01.2021 г.

Цена на конкурсната документация – 36 лева с ДДС, платими по банковата сметка на „ДКЦ VIII – София" ЕООД.

Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. до 15:00 ч. в срок до 29.01.2021 г. след представяне на фактура за закупена документация за конкурса.

Краен срок за подаване на документи за участие – 15:00 часа на 01.02.2021 г.

За справки: 359/02/9382717.

 

Д-р Сл. Славчев 
Управител на „ДКЦ VIII – София" ЕООД