Основна цел на направление „Финанси и здравеопазване“ на Столична община е активно, прозрачно и целесъобразно управление на общинските финанси. Чрез предлагането на балансиран бюджет се осигуряват необходимите средства както за изпълнение на инвестиционните приоритети на Столична община, така и за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.

Разходването на бюджетните и извънбюджетните средства се извършва при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност, и при стриктното спазване на фискалните правила на Закона за публичните финанси.

Данъчната политика на Столична община е ясна и предвидима, като се прилага строг контрол на общинските финансови структури. Важна задача на направлението е събирането на местните данъци и такси, като стремежът е на гражданите да бъдат осигурени най-съвременните технически средства за плащане на задълженията, извършване на справки и предоставяне на информация. Работим усилено за предоставяне на повече и по-добри услуги за столичани.