Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.

Публикувано на: 06.01.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Йорданка Павлова, e-mail: jpavlova@sofia.bg, тел.: 02/9877079
 
Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

1. Проект за План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2015 г.
2. Предложение за размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2015 г.

Публикувано на 28.11.2014 г.

До гласуването от СОС предложения по:

  • т.1 се приемат от Светла Маркова, e-mail: svmarkova@sofia.bg, тел.: 02/9377353;
  • т.2 се приемат от Костадинка Тулешкова, e-mail: k.tuleshkova@sofia.bg, тел.: 02/9433544

Вносители: Юлия Ненкова, заместник-кмет на Столична община и Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект на Стратегия за управление на дълга на Столична община 2014 - 2018 г.

Публикувано на: 17.07.2014 г.

Вносител: Дончо Барбалов - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение
Стратегия

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения

Публикувано на: 09.07.2014 г.

Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебните заведения

Публикувано на: 09.07.2014 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Костадинка Тулешкова, e-mail: k.tuleshkova@sofia.bg, тел.: 02/9433544

Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриранe на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 07.07.2014 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Цветелина Николова, e-mail: cvet.nikolova7@gmail.com, тел.: 0887 977 590

Вносител: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение