Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци (приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.)

Публикувано на: 14.09.2016 г.

Вносители: Екатерина Йорданова - председател на Постоянната комисия по транспорт и туризъм, Прошко Прошков, Ваня Тагарева и Симеон Славчев - общински съветници

Доклад и проект на нормативен акт

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол №93/23.11.06 г.

Публикувано на: 14.09.2016 г.

Вносители: Екатерина Йорданова, председател на Постоянната комисия по транспорт и туризъм към Столичен общински съвет и Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет - Решение № 83 по Протокол №7/28.02.08г.

Публикувано на: 14.09.2016 г.

Вносители: Екатерина Йорданова, председател на Постоянната комисия по транспорт и туризъм към Столичен общински съвет, Прошко Прошков - общински съветник, Ваня Тагарева - общински съветник и Симеон Славчев - общински съветник  

Доклад и проект за решение

 

Проект на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София 2016 - 2020 г. и План за действие за нейното изпълнениe за 2016 г.

Публикувано на: 22.12.2015 г.

Вносители: Николай Стойнев, заместник-председател на Столичен общински съвет, Ирина Йорданова - общински съветник и д-р Тород Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите обществено ползване и размера на такса битови отпадъци за 2016 г.

Публикувано на: 16.11.2015 г.     

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Костадинка Тулешкова, e-mail: k.tuleshkova@sofia.bg, тел.: 02/9433544

Вносители: Мария Бояджийска, заместник-кмет на Столична община и Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект за Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 03.07.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Ангел Иванов, e-mail: angiva@abv.bg, тел.: 0884 900 888

Вносители: Малина Едрева - предсетател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет и д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение