СЪОБЩЕНИЕ

Столична община уведомява предприятията (фирмите), които желаят през 2021 г. такса битови отпадъци за нежилищните им имоти да бъде определена според количеството битови отпадъци или в условията на пряко договаряне, че от 01 октомври до 30 ноември 2020 г. дирекция „Икономика и търговска дейност” – Столична община ще приема изискуемите за това документи, както следва:

За определяне на таксата според количеството битови отпадъци  (чл. 23 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община):

 • декларация по образец (2 екземпляра);
 • нотариално заверено пълномощно (когато документът се подава от лице, различно от представляващия фирмата) – копие.

За определяне на таксата в условията на пряко договаряне за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване (чл.  24 от Наредбата):

 • молба по образец (2 екземпляра);
 • договор – в оригинал или нотариално заверено копие;
 • удостоверение за актуално състояние, респ. извлечение от публичния Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, (с дата не по-рано от 01.09.2020 г.) за всяка от страните по договора – копия;
 • документи съгласно ЗУО, удостоверяващи правото на обслужващата фирма да извършва услугата – копие;
 • нотариално заверено пълномощно (когато документите се подават от лице, различно от представляващия фирмата) – копие.

Забележка: Представените копия на документи да бъдат заверени с текст „вярно с оригинала” и подпис.

Столична община е осигурила възможност за електронното попълване на декларацията по чл. 23. ал. 1 и молбата по чл. 24. ал. 1от Наредбата на следния интернет адрес: isuo.sofia.bg/public/

Подробна информация може да получите на адрес: https://sofia.obshtini.bg/doc/243444 - Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община – Глава Втора „Местни такси”, Раздел І „Такса битови отпадъци”.

Телефони за контакт: 02/ 943 36 17; 02/ 944 50 67; адрес: гр. София, ул. „Оборище” № 44 – Дирекция „Икономика и търговска дейност” – Столична община.


Във връзка с усложнената обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19, респ. въведените ограничителни мерки спрямо лицата, с оглед недопускане струпване на множество хора, както и за оптимизиране на работния процес, Столична община призовава предприятията (фирмите), при подаване на Декларации по чл. 23, ал. 1, респ. Молби по чл. 24, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, свързани с определяне на такса битови отпадъци за 2021 г., за нежилищните им имоти:

 • да организират своевременното подаване на документите, с цел равномерно разпределение на процеса през периода от 01 октомври до 30 ноември 2020 г.;
 • да се възползват от законовата възможност за подаване на документите чрез лицензиран пощенски оператор, освен от възможността за подаване на място, в деловодството на дирекция „Икономика и търговска дейност“, ул. “Оборище“ № 44.

През втората половина от периода за подаване на документите, а именно: от 01 ноември до 30 ноември 2020 г., деловодството на дирекция „Икономика и търговска дейност“, ул. “Оборище“ № 44, ще работи с удължено работно време, както следва:

 • от 08:00 ч. до 19:00 ч. в дните от понеделник до петък (вкл.);
 • на 07 ноември 2020 г. (събота) – от 09:00 ч. до 17:30 ч.;
 • на 14 ноември 2020 г. (събота) – от 09:00 ч. до 17:30 ч.;
 • на 21 и 22 ноември 2020 г. (събота и неделя) – от 09:00 ч. до 17:30 ч.;
 • на 28 и 29 ноември 2020 г. (събота и неделя) – от 09:00 ч. до 17:30 ч.