"Областна стратегия за развитието на социалните услуги в Област София-град (2016 – 2020)"

Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област София (2016 – 2020 г.) е разработена като секторна политика в област София и ще бъде представена пред Областния съвет за развитие.

Стратегията е създадена в партньорство между заинтересованите страни в област София – областна администрация, общинска администрация на Столична община, двадесет и четирите районни администрации, териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане (АСП) – в частност Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град и деветте дирекции „Социално подпомагане”, доставчици на социални услуги и граждански организации (НПО).

Основната цел е гарантиране разкриването на социални услуги, които да отговорят на конкретните потребности на хората от целевите групи не само на територията на общината, но и в областта, като въвеждането на регионалния (областния) принцип на планиране и развитие на социални услуги да стимулира инициативността и да създаде условия за максимална гъвкавост при получаването на икономически по-изгодни, финансово по-обосновани и по-достъпни за по-широк кръг потребители социални услуги.

Обхват:
Стратегията задава както областната рамка, така и параметрите на социалните услуги на територията на Столична община (респективно на територията на областта). Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията на областта през следващите пет години (2016 г. – 2020 г.).

Визия:
Област София – регион с развита модерна система от достъпни социални и интегрирани услуги, повишаващи качеството на живот на децата и семействата, местните общности, групи лица в риск, подкрепящи тяхната пълноценна реализация и самостоятелност и същевременно отговарящи на реалните нужди с осигурен равен достъп и непрекъснато подобряване на качеството.

Стратегията се основава на принципите на приемственост, последователност, съгласуваност и партньорство между институциите и социалните партньори, прозрачност и информираност на обществото за провежданите политики.

Реализирането на стратегията ще доведе до подобряване адаптивността, качеството на живот, преодоляване на изолацията и мотивиране на потребителите да се справят със социалната си неравнопоставеност.

Стратегията следва основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за защита на правата на човека и основните свободи, и за правата на детето. Основната ценност е човекът и правото на всяко човешко същество да развие максимално своите възможности, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.

Ключовите приоритетни направления на Областната стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от намеса за решаване на основни социални проблеми на жителите на областта.

От изготвения анализ на ситуацията и потребностите от социални услуги на територията на област София – град, се очертаха следните направления:

Направление 1:  Превенция и подкрепа за децата в риск и техните семейства

Към първото направление са идентифицирани следните целеви групи:

 • Деца и младежи в специализирани институции и резидентни услуги в общността:

- деца, настанени в ДМСГД и деца, изоставени на ниво родилен дом;

- деца и младежи, настанени в ДД „П. Р. Славейков” и планирани за извеждане от дома през първата половина на 2016 г.;

- деца и/или младежи със и без увреждания, настанени в ЦНСТДМ

 • Деца и младежи с увреждания (с необходимост или с потенциален риск за необходимост от дългосрочна грижа):

- деца с увреждания, настанени в ДМСГД;

- деца и младежи с увреждания, ползващи резидентни услуги в общността;

- деца и младежи с увреждания, ползващи алтернативна семейна грижа;

- деца и младежи с увреждания, живеещи в семейна среда;
 

 • Деца в риск и младежи в риск (без необходимост от дългосрочна грижа):

- деца, настанени в ДМСГД и деца, изоставени на ниво родилен дом;

- деца и младежи без увреждания (или с лека степен на увреждане), настанени в институции или резидентни услуги в общността;

- деца и младежи без увреждания (или с лека степен на увреждане), ползващи алтернативна семейна грижа;

- деца в риск от отпадане от училище;

- деца на непълнолетни родители и майки под 18 год.;

- деца на социално слаби и многодетни семейства;

- деца на самотни родители;

- деца, жертва на насилие, трафик и получили полицейска закрила;

- деца в конфликт със закона и противообществени прояви

- деца на улицата;

- непридружени деца бежанци и мигранти;

- деца в риск от ранно съпружеско съжителство поради етнически традиции;

- деца, въвлечени в родителски конфликт.

 

Направление 2:  Социално включване за хората с увреждания

Към второто направление са идентифицирани следните приоритетни целеви групи:

 • лица с физически увреждания;
 • лица с интелектуални увреждания (лека, умерена, тежка и дълбока степен в т.ч. множествени увреждания);
 • лица с ментални проблеми, с психични заболявания и разстройства.

Направление 3:  Достоен живот за старите хора

Към третото направление са идентифицирани следните целеви групи:

 • стари хора с увреждания и хронични заболявания;
 • стари хора, настанени в институции;
 • самотно живеещи стари хора.

Направление 4:  Услуги за други рискови групи и изолирани общност

Към четвъртото направление са включени следните общности и групи в неравностойно положение:

 • безработни лица;
 • етнически общности в неравностойно положение;
 • лица със зависимости;
 • лица, жертви на домашно насилие, сексуално насилие, трафик
 • лица, напускащи институции за лишаване от свобода и лица, подлежащи на пробация;
 • социално слаби семейства и многодетни семейства;
 • неграмотни лица;
 • бездомни лица;
 • бежанци и мигранти.
   

Функционални направления

Развитието на социалните услуги в област София в периода 2016 – 2020 е свързано с      планирането на функционални направления, които подпомагат ефективното изпълнение на основните дейности в Областната стратегия и обхващат:

Направление 5: Развитие на човешките ресурси и повишаване качеството на социалните услуги

Осигуряването на необходимия капацитет за управление и за предоставяне на социални услуги и през този период се очертава като крайно необходима мярка – условие както за изпълнението на планирания обем социални услуги и мерки, така и за гарантирането  на качество на услугите. Повишаването на качеството на социалните услуги е важно условие за цялостното им планиране на територията на областта и същевременно е фактор и за по-доброто покриване на нуждите на рисковите групи. За да се работи в тази посока в настоящата стратегия се предвиждат конкретни мерки и дейности. Инвестиране в кадрите в социалните услуги под формата на въвеждащи и надграждащи обучения, супервизия и релевантно заплащане.

Направление 6: Разширяване на партньорството между заинтересованите страни и развитие на междусекторното сътрудничество при изпълнение на интегрираните хоризонтални мерки

Последващото ефективно развитие на системата от социални услуги на областно ниво изисква продължаване на партньорството между заинтересованите страни в област София, фокусирано върху развиването на конкретни социални услуги и мерки за социална подкрепа. Необходимо е да се приложи комплексна интервенция чрез взаимодействие между публични и частни организации, участващи в различните сектори (социални услуги и подпомагане, образование, заетост, здравеопазване, общинска политика в областта на инфраструктурата, жилищната и градска среда).
 

Общите цели на Областната стратегия са:

 • Обща цел 1: Гарантиране правата на децата и насърчаване на устойчиво социално включване на децата в риск и техните семейства;
 • Обща цел 2: Подобряване на социалната закрила и преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания, създаване на гаранции и стимули за равнопоставеност, ефективно упражняване на правото им на независим живот и разширяване на възможностите за социално включване;
 • Обща цел 3: Създаване на условия за пълноценен живот на хората от третата възраст чрез ефективно управление на социалните услуги, изграждане на модерна инфраструктура, превенция на социалното изключване и подкрепа на работата по ранна диагноза на лицата в риск от деменция;
 • Обща цел 4: Създаване на условия за социално включване на максимален брой хора от общностите в неравностойно положение, уязвими групи в град София.

Във всички направления ще се работи за повишаване на ефективността и ефикасността на политиките за подкрепа на групите в риск на областно ниво.

Специфичните цели включват:

Направление 1: Превенция и подкрепа за децата в риск и техните семейства

 • Специфична цел 1.1. Превенция на рисковете и неглижирането на деца, подкрепа за подобряване на родителската грижа за децата в семейството и намаляване до минимум на случаите на отделяне на деца от семейството.
 • Специфична цел 1.2. Финализиране на процеса на деинституционализация в област София-град и ограничаване на настаняването на деца в резидентни услуги чрез развитие на алтернативни услуги в семейна среда и качествена резидентна грижа.
 • Специфична цел 1.3. Социално включване и възможности за развитие на децата с увреждания чрез услуги за подкрепа на децата и техните семейства.
 •  Специфична цел 1.4. Превенция на насилието над деца и осигуряване на адекватна професионална подкрепа на деца, жертви на насилие.
 • Специфична цел 1.5. Гарантиране на равен достъп до качествено образование и превенция на отпадане от училище.

Направление 2: Социално включване за хората с увреждания

 • Специфична цел 2.1. Усъвършенстване и развитие на услугите за социално включване и реинтеграция на хората с увреждания на територията на областта;
 • Специфична цел 2.2. Осигуряване на пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в домашна среда и в общността;
 • Специфична цел 2.3. Подобряване на резидентната грижа за хора с увреждания.
 • Специфична цел 2.4. Развиване на услуги за лица с психични разстройства.
 • Специфична цел 2.5. Осигуряване на превенция и ранна диагностика на застрашените от деменция и подобряване на качеството на живот на вече засегнатите.
 • Специфична цел 2.6. Развиване на възможностите за социално включване на хората с увреждания.

Направление 3: Достоен живот за старите хора

 • Специфична цел 3.1. Създаване на условия за ограничаване на социалното изключване на старите хора.
 • Специфична цел 3.2. Осигуряване на пълноценен живот на старите хора в общността.
 • Специфична цел 3.3. Подобряване на резидентните услуги за стари хора.

Направление 4:  Услуги за други рискови групи и изолирани общност

 • Специфична цел 4.1. Осигуряване на подкрепа на пострадали от домашно насилие, трафик, рисково поведение; Превенция и осигуряване на условия за подкрепа при преодоляване на зависимости;
 • Специфична цел 4.2. Осигуряване на условия за интеграция на бежанци и мигранти.
 • Специфична цел 4.3. Насърчаване и подкрепа за социално включване на уязвими лица, общности и групи.

Специфичните цели и задачи във функционалните направления на Областната стратегия  включват:

Направление 5: Развитие на човешките ресурси и повишаване качеството на социалните услуги  чрез:

 • Последващо развитие и оптимизиране на системата за подкрепа на развитието на човешките ресурси и повишаване качеството на социалните услуги на територията на област София-град, с активното участие на всички заинтересовани страни.
 • Разширяване на наличния капацитет за управление и планиране на социалните услуги в структурите на заинтересованите страни на областно ниво.
 • Повишаване на капацитета за предоставяне и управление на социални услуги в областта и разширяване на обема на делегиране на социалните услуги на външни доставчици на територията на област София-град.
 • Разширяване на капацитета за наблюдение и оценка на качеството на социалните услуги, които се предоставят на територията на област София-град.

Следвайки националните приоритети за децентрализация и деинституционализация, социалните услуги в София-град значително увеличиха броя и капацитета си. С увеличаване броя на потребителите на социалните услуги в общността и съответно на частните доставчици, Столична община се изправя пред все по-сериозното предизвикателство да гарантира и систематичното подобряване на качеството наред с увеличаване на капацитета, в отговор на нарастващите нужди и очаквания на обществото, което е основен приоритет на настоящата стратегия.

Необходимо е да бъде направена сериозна крачка в посока въвеждането и систематичното приложение в ежедневната практика на доставка на социални услуги на основните принципи и критерии за качество, залегнали в “Европейската доброволна рамка за качество”. Основната цел е повишаване качеството на живот на потребителите на социални услуги и стимулиране на организационното и професионално развитие на доставчиците на територията на София чрез въвеждането на специфична за Столична община система за мониторинг на качеството на социалните услуги. Предвижда се в системата за мониторинг на качеството да бъде заложен Моделът за постоянно подобряване на качеството (Цикълът на Деминг, известен още като PDCA), което ще стимулира непрекъснат процес на надграждане и завишаване на критериите за качество, в отговор на нарастващите нужди на потребителите и съгласно европейските принципи, залегнали в “Европейската рамка за качеството на услугите от общ интерес в ЕС” и “Доброволната европейска рамка за качество на социалните услуги”.

Интегрираната система за мониторинг на качеството се основава на визията за “качество”, съгласно която покриването на минималните задължителни изисквания  (контролирани от АСП и ДАЗД) е само предварително условие и далеч не означава, че услугата е ”качествена”. Съответно “мониторингът на качеството” е ясно разграничен от “контрола върху минималните изисквания”. Системата за мониторинг ще се разработва в три основни направления: 1. Качество на организационно ниво; 2. Качество на постигнатите резултати с потребителите по отношение на заложените цели (професионално качество) и 3. Качество от гледна точка на потребителите и техните семейства (субективно качество).

В резултат от мониторинга всеки доставчик сам разработва Годишен план за повишаване на качеството, в рамките на който сам поема ангажимент за предприемане на конкретни мерки за подобрение по набелязаните точки. Това коренно се различава от практиката на издаване на предписания от контролните органи и стимулира както самокритичността, така и креативността на доставчиците. Основополагащ принцип на модела за повишаване на качеството е мониторингът да бъде осъществяван по начин, който е насочен най-вече към изграждане на доверие, прозрачност и съвместно търсене на решения между мониториращ и доставчик, отколкото на страх, затвореност и напрежение. Интегрираният подход при измерване на трите вида качество и систематичността в прилагането на мерки за подобрение са ключът към повишаване качеството на живот на потребителите и професионализма на работещите в социалните услуги, което е приоритетна цел за предстоящия период до 2020 година.

Направление 6: Разширяване на партньорството между заинтересованите страни и развитие на междусекторното сътрудничество при изпълнение на интегрираните хоризонтални мерки чрез:

 • Повишаване на ефикасността на услугите и осигуряване на равни възможности на достъп на ползвателите до тях чрез реализиране на ефективни и ефикасни прояви на  партньорство между заинтересованите страни и междусекторно сътрудничество в сферата на интегрираните услуги и хоризонтални мерки чрез:
 • Стимулиране на публично частни партньорства между заинтересованите страни в развитието, предоставянето и ползването на социалните услуги;
 • Развиване на ефективни механизми за междусекторно сътрудничество, хоризонтални мерки, дейности и услуги.

Изработването на дългосрочна концепция за базисна социална инфраструктура в София и визия за всяка от разкритите социални услуги в контекста на цялостната мрежа от услуги е основна задача на Столична община във взаимодействие с всички заинтересовани страни.  Активното въвличане на неправителствените организации в пряката доставка на социални услуги на територията на София продължава да бъде основна цел и в следващия период. С цел гарантиране на качеството и ясното разпределение на ролите и отговорностите, възлагането на управление на външни доставчици ще се основава на формулираната дългосрочна визия за всяка услуга (група услуги), откъдето ще следват и конкретните параменти и изискавания към външните доставчици. Предвиждат се мерки за оптимизиране на процедурите за делегиране в активни консултации с неправителствения сектор с цел поетапно завишаване на критериите за качество и постигане на по-високо качество на живот на потребителите.

Планираната интервенция очертава общата картина на развитието на мрежа от социални услуги на областно и общинско ниво през следващите пет години – от 2016 до 2020 година. В плана се конкретизират оперативните приоритети на областно ниво и видовете услуги, които ще се развиват в област София. Стратегията предначертава:

 • развитието на съществуващите социални услуги през следващите 5 години с ясно виждане за конкретните перспективи към разширяване, реформиране или към закриване на всяка услуга/дейност;
 • разкриването на нови социални услуги за приоритетните целеви групи, включително иновативни услуги, които не съвпадат изцяло със стандартните държавно делегирани дейности;
 • инициирането на междусекторни „смесени” иновативни услуги и програми;
 • паралелното развитие на мерки и политики за социално включване в приоритетните свързани сектори (образование, здравеопазване, заетост, жилищна среда и инфраструктура), чрез които се решават конкретни проблеми на рисковите групи и/или се създават условия за ефективно функциониране на социалните услуги.
 • Обмен на добри практики и опит между различните заинтересовани страни, с оглед постигане на по-високо ниво, оптимизиране и подкрепа на цялостния процес за повишаване качеството на предоставяните социални услуги.

Ключов инструмент за изпълнението на стратегията, както и за развитието на предприеманите дейности и мерки в нея се явява системата за мониторинг и оценка. Мониторингът и оценката са инструменти на доброто управление на публични политики и в това число и изпълнението и прилагането на мерките и дейностите на стратегията за развитие на социалните услуги в Област София. Основната цел на мониторинга е да се направи оценка на постигнатите резултати в съответствие с предварително поставените цели. С помощта на мониторинга по-ясно ще се идентифицират потенциалните пречки в реализирането на конкретните дейности, както и ще се създадат възможности за изработване на механизми за тяхното преодоляване.

Създаденото през предходния планов период ЗМО в област София-град продължава дейността си през целия период на изпълнение на настоящата Областната стратегия.

Мониторингът се извършва, за да подпомогне процеса на управление на стратегията. Задача на мониторинга е да се следи постигнати ли са заложените цели и каква е ефективността на стратегията в хода на реализацията ѝ. Резултатите от извършения мониторинг и оценката ще са основа за актуализацията на стратегията.

В рамките на действие на стратегията се предвижда ежегодно изготвяне на мониторингов доклад за степента на нейното изпълнение. Мониторинговите доклади ще се изготвят от ЗМО. Ежегодните доклади ще представят резултатите от наблюдението на състоянието на социалните услуги за всяка година, като същите ще се изготвят в началото на следващата година. Докладите ще се приемат от ЗМО и ще се представят пред Областния управител за  разглеждане и приемане.

В Стратегията са описани в детайли мерките, дейностите и индикаторите за постигане на общите и специфични цели, системата за мониторинг и оценка, отговорностите и ролите на институциите на областно ниво, доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни, необходимите ресурси – човешки и финансови, оперативен план с времева рамка за изпълнението на стратегията.

Областната стратегия за развитие на социалните услуги ще се изпълнява на областно, респективно на общинско ниво с общите усилия на всички заинтересовани страни в съответствие с техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им.

С изпълнението на Областната стратегия в област София ще се развие модерна социална политика в подкрепа на лица, семейства и общности в областта в съответствие с националните приоритети в социалната политика и европейските ценности.