Обратно Стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа“ по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна грижа + в община Столична”

Столична община Ви уведомява, че стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа“ по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна грижа + в община Столична”, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.О Б Я В А

 

Столична община Ви уведомява, че стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа“ по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна грижа + в община Столична”, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., от която могат да се възползват следните лица:

- хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г.;
- и други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19 и т.н.

Дейностите, които ще се предоставят, са:
- Почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица от целевите групи по проекта.
- Допълваща дейност: Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост (вкл. лекарства), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).
- Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране. 

Патронажната услуга по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 „Патронажна грижа + в община Столична” е интегрирана здравно-социална услуга, която включва комплексното извършване на горепосочените дейности при един потребител, сумарно до 2 часа дневно, и ще се предоставя за период от 12 (дванадесет) месеца.

Предоставяните дейности ще бъдат безплатни за потребителите.

Всеки желаещ, който иска да се възползва от предоставянето на почасовите мобилни интегрирани здравно-социални услуги на територията на Столична община, следва да се свърже с нас от понеделник до петък в работно време на следните телефони за контакт в зависимост от адреса, на който живее:

За район:

Телефони за контакт:

"Кремиковци", "Лозенец", "Люлин", "Подуяне", "Сердика", "Слатина", "Студентски", "Банкя", "Връбница", "Илинден", "Искър", "Красна поляна" и "Нови Искър"

02/ 803 59 12 – Адрияна Илова

02/ 803 59 01 – Боряна Стоянова

 

"Красно село"

 

02/895 11 03; 0884 005 393

0882 301 162

"Младост"

 

02/ 906 76 14 – Калина Шейнова

02/906 76 72 – Марина Савова

"Средец"

 

0885 326 269 – Теодора Крачанова

"Оборище"

 

0882 471 179 – Савина Пейчева

02/ 815 76 41 – Илона Илиева

 

"Изгрев"

 

02/ 970 10 63 – Милена Милошева

"Възраждане"

 

02/ 980 46 60 – София Мелева

02/ 981 43 64 и 02/ 987 07 94 – Гергана Килифарева

"Надежда"

 

02 495 11 72 – Михаела Ганчева

"Витоша"

 

0887 002 877 – Мирела Константинова

"Овча купел"

 

0884 804 740

"Триадица"

 

0888 773 025 – Анна Радева

"Панчарево"

 

0882 541 653 – Даниела Христова

0889 402 532 – Мария-Софи Стайкова

 

Услугите се предоставят след попълване на заявление-декларация по образец от кандидата, изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и Решение на комисията за оценка на потребностите.

Приложение: Заявление-декларация по образец.


Столична програма "Социални иновации" 2021 година

04.01.2021

Столична програма "Социални иновации" 2020 година

06.01.2020

Столична програма "Социални иновации" 2019 година

27.12.2018

Проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община”

20.12.2016

Проект „Осигуряване на топъл обяд в Столична община- 2016” с райони: „Връбница; „Възраждане”; „Подуяне”; „Слатина”; „Младост” и „Искър”

20.12.2016

Проект “Взаимодействие на местните власти за прилагане на нови технологии за независим живот на възрастните хора” (SEE_INNOVA) – SEE Programme - 24 месеца, до 31.12.2014 г.

20.12.2016

Проект „Иновационни политики за активно стареене” по програма „Interreg ІV C” на ЕС (INNOVAGE) от 01.01.2012 г. – 31.12.2014 г.

20.12.2016

Проект „Механизми за увеличаване синергията и устойчивостта между социалните предприятията” по програма „Interreg ІV C” на ЕС (MESSE) - 36 м., до 31.12.2014 г.

20.12.2016

Проект „Доброволци за заетост в Европа” по програма Interreg ІV С на ЕС (VERSO) - 36 месеца, до 31.12.2014 г.

20.12.2016

Проект “Мрежа от Обсерватории за активно включване” по програма Progress на Европейската комисия (ЕК) 2010-2013 по партньорство “Горадове за активно включване” – до края на 2013 г.

20.12.2016

Проект „Разширяване на модела за качество предоставяне на грижите за деца в Дом за деца „Асен Златаров”

20.12.2016

Проект „Изкуство за социална промяна”

20.12.2016

Проект "Мога да съм полезен – модел за социално включване на младежи с интелектуални увреждания"

20.12.2016

Проект „Алтернативи за настойничество за млади правонарушители”

20.12.2016

Проект „Изграждане на Център за консултиране, подкрепа и подготовка за самостоятелен живот на юноши в риск”

20.12.2016

Проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа на деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”

20.12.2016

Проект “Улицата не е дом” – Споразумение № СО-РД-56-836/30.10.2013 г. с финансовата подкрепа на посолството на Франция в България - Проект „Улицата не е дом – SamuSocial за София“, реализиран от Столичната организация на Българския Червен кръст в партньорство със Столична община.

20.12.2016

Проект за работа с деца на улицата – реализиран с подкрепата на екипи от Регионална дирекция “Общинска полиция” и СДВР

20.12.2016

Проект „Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община”

20.12.2016

Проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”

20.12.2016

Проект „Изграждане на комплекс за социално – здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства „Св. Параскева” в Столична община”

20.12.2016

Проект “Осигуряване на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Работилница за кулинарна терапия като допълваща услуга в Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Св. Марина“ към Фонд „Социална закрила“

20.12.2016

Проект „Медико-психологически център за деца и юноши“

20.12.2016

Проект „Ателие – Млад дизайнер”

20.12.2016

Проект „И аз имам семейство”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съгласно подписано партньорско споразумение № РД-56-11-14/ 13.12.2011г. между Агенция за социално подпомагане и Столична община

20.12.2016

Програма Деца и младежи в риск - проект Да изразим себе си

12.08.2016