СТРАТЕГИЯ ЗА СИГУРНОСТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2021 – 2027 Г.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приета с Решение № 2 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Стратегията за сигурност на Столична община, изписвана по-нататък за краткост „Стратегията“, е важен акт за деклариране на обществен консенсус при определяне на основните насоки за действие на Столична община (СО) за доизграждане и поддържане на съществуващата структура за сигурност на общината. Тя обхваща като географски граници територията на СО.

Стратегията очертава най-важните перспективи, които да утвърдят СО като сигурна територия за живеене, в която всеки гражданин и гост да се чувства спокоен, в устойчива среда и защитен от всички възможни рискове, застрашаващи живота и здравето му и като резултат да се постигне сигурност за всеки, което е изведено и като нейно мото. В документа се поставя акцент върху сигурността на гр. София, столицата на Р. България, където са разположени централните държавни органи, множество институции и жизненоважни стратегически обекти.

В Стратегията се използва понятието „СИГУРНОСТ“ със следното значение: съвкупност от динамично променящи се параметри, определящи състоянието на обществения ред на гражданското общество, в мирно и във военно време, при нормално функциониране на обществото и в случай на природни и други бедствия, и като резултат от целенасочени действия да се повиши степента на защитеност на отделния човек, както в публичната, така и в неговата лична среда. Настоящата Стратегия е синхронизирана със Стратегията за национална сигурност на Р. България и показва пътищата за практическото реализиране на нейните основни принципи на територията на Столична община.

За реализирането ѝ е необходимо да се усъвършенстват дейностите по опазване на обществения ред, защитата на населението при бедствия, епидемии и извънредни ситуации, при обявяване на война, във военно или при друго извънредно положение и да се доразвият елементите на сигурност, като се осигури преминаването им на качествено по-висок етап чрез намиране на стабилни иновативни решения за постигане на хоризонтална и вертикална сигурност.

Стратегията за сигурност на Столична община има за цел да определи основните насоки за развитие, доусъвършенстване и ефективно поддържане на системата за сигурност в периода 2021–2027 г. Тя е продължение на Стратегията за сигурност, приета през 2014 г. от СОС, която изтече през 2020 година.

Стратегията няма за цел да дублира политики и дейности на държавни органи, отговарящи за сигурността в Р. България, а да допълни проблемните сектори, касаещи Столична община и нейните граждани, както и да набележи мерки за подобряване на взаимодействието с тези органи – МВР, ДАНС, МО, НСО и др.

Един от основните елементи за разработването на Стратегията за сигурност е анализът на средата за сигурност. Основните фактори, които влияят на тази среда, са външни и вътрешни:

Външни фактори – съседнитe на България държави и развиващите се в тях процеси, Балканите, Европа и в света. Светът като цяло е засегнат от пандемия, което е основния външен фактор. В по-малка степен са външните заплахи от терористични актове на радикални елементи. В още по-малка степен е рискът от военни действия в нашия регион. В световен мащаб такива не са изключени, но те не могат да окажат съществено влияние.

Вътрешни фактори – отново на първо място е епидемията, която поставя на изпитание здравната система на Столична община. На второ място са намиращите се на територията на Столична община множество стратегически обекти, за които обаче основна отговорност носят държавните органи за сигурност. На трето място е криминалната престъпност, корупцията, нарушаването на обществения ред и други.

Външните фактори за сигурност за територията на СО са свързани с разположението на дипломатически представителства на различни държави, навлизане на лица, търсещи международна закрила и свързания с това риск от проникване на терористи или радикални екстремисти, както и с преминаването на голям човекопоток по всяко време на годината, промяна в климата, засягаща големи групи хора и застрашаваща критична инфраструктура както и ограничаване на въздействието при възникване на епидемии и/или пандемии.

Вътрешните фактори за сигурност на територията на общината се влияят от големия брой стратегически обекти от състава на критичната инфраструктура, наличието на много места, където се провеждат различни прояви със струпване на големи групи от хора, риск от разпространение на заразни болести, бедствени и аварийни ситуации, съществуването на зони с концентрация на престъпления, обособяването на компактни малцинствени общности, интензивния пътен трафик и високото ниво на пътнотранспортен травматизъм, както и състоянието на публичната инфраструктура.

Във връзка с всичко това приемането на настоящата Стратегия ще гарантира устойчивото развитие на Столична община и ще осигури по-добра среда на сигурност за гражданите на София и нейните гости.

Изпълнението на Стратегията гарантира устойчиво развитие на Столична община във времеви хоризонт до 2027 г.

ПОДЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА:

1. Опазване на живота и здравето на отделния човек и населението като цяло на територията на СО чрез Контрол за спазване на изискванията, свързани със сигурността, както и върху общинската администрация, общинските предприятия, детските градини, училищата и общинската собственост;

2. Поддържане на устойчива среда за сигурност в СО чрез предприемане на мерки за подобряване на спазването на обществения ред и повишаване на ефективността от работата на Общинска полиция за подобряване на обществения ред на територията на СО

3. Защита на стратегически обекти от критичната инфраструктура на Столична община.

4. Опазване на общинската собственост и тази на гражданите и юридическите лица

5. Ефективно управление при бедствия, аварии, епидемии и извънредни ситуации за защита на гражданите, имуществото, критичната инфраструктура и околната среда чрез подобряване на дейността по анализа и оценка на риска, както и превенцията.

6. Повишаване на нивото на защита на класифицираната информация и превенция срещу нерегламентиран достъп, чрез внедряване на нови и иновативни информационни технологии, за повишаване на кибер сигурността в Столична община, районните администрации и общинските предприятия.

7. Повишаване на ефективността на отбранително-мобилизационна подготовка във всичките и аспекти с цел осигуряване на защита на гражданите при военно положение или война;

8. Разширяване на мрежата за видеонаблюдение на цялата територия на Столична община, като важен елемент от превенцията и намаляваен на престъпните посегателства.

9. Промени в действащите нормативни документи на Столична община с цел адаптирането им към реалните обществено-икономически отношения.

10. Създаване на благоприятна среда за обитаване на всеки жител на Столична община, гарантираща намаляване рисковете за здравето и живота, увеличаване качеството на живот и опазване на околната среда, при отчитане на промените на климата.

Целите на Стратегията се реализират чрез целенасочени политики за сигурност, които да създадат устойчива среда за сигурност.

Пълен текст на Стратегия за сигурност на Столична община за 2021-2027 г.