ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ МАСОВО НАВЛИЗАНЕ НА ЛИЦА ТЪРСЕЩИ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА 2013-2015 Г.

ЦЕЛ

Настоящият план има за цел да набележи мерки за гарантиране на обществения ред и сигурността във връзка с увеличения приток на чужди граждани - имигранти и бежанци на територията на Столична община и формулиране на мерки по хуманитарни въпроси.

ЗАДАЧИ

  1. Събиране на достатъчна информация за броя, профила, намеренията и други данни за чуждите граждани - имигранти и бежанци, които да бъдат предоставени на структурите на МВР по компетентност, като и за извършване на задълбочен анализ на риска на територията на Столична община.
  2. Набелязване на необходимите мерки за съдействие с държавни институции и други структури, имащи отговорности към чуждите граждани - имигранти и бежанци и провеждане на мероприятия, които да способстват за недопускане нарушаване на обществения ред и застрашаване сигурността на гражданите на София.

Пълен текст на План за управление на риска при масово навлизане на лица търсещи временна закрила на територията на Столичната община 2013-2015 г.