ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ


Заявление за упражняване на правата на субекта на данни може да се подаде по един от следните начини:

  • на хартиен носител в Центъра за административно обслужване на Столична община на адрес: гр. София 1000, ул. "Московска" № 33;
  • по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от заявителя: 

 - чрез Системата за сигурно електронно връчване на адрес: https://edelivery.egov.bg/
 - чрез Единен портал за подаване на заявления за упражняване правата на субекта на данни на адрес: https://gdpr.sofia.bg/

Образците на заявленията са публикувани под текста към съответното право на субекта на данни.