РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ


Наименование на предприятието:

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ"

№ и дата на приемане на решението на общински съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие:

Решение № 39 по Протокол № 21 / 19.02.2001 г.

Предмет и дейност на предприятието:

Управление на гробищните паркове на територията на Столична община; изготвяне на предложения до Столична община за създаване на нови, разширяване и закриване на действащите гробищни паркове на територията на Столична община;

Органи на управление на предприятието:

директор

Брой лица по щатно разписание (числен състав):

161

Предоставено на предприятието недвижимо общинско имущество чрез посочване на актовете за общинска собственост:

  АОС № 390 / 16.09.1999 г.   АОС № 1067 / 08.11.2006 г.
  АОС № 698 / 07.01.2002 г.   АОС № 2850 / 25.09.2013 г.

 


Наименование на предприятието:

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗООПАРК- СОФИЯ"

№ и дата на приемане на решението на общински съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие:

Удостоверение 92007 / 27.05.1996 г. на СО;
Решение № 16 / 24.01.2013 г. (за преобразуване)

Предмет и дейност на предприятието:

Стопанисване на Зоологическа градина София; отглеждане и размножаване на животни от световната и българската фауна, на редки и застрашени видове животни и представянето им в среда близка до естествената; разпространение на природозащитни и екологични послания и знания, утвърдени екологични практики за дивата природа, насочени към жителите на урбанизирания град; изпълнение на дейности в областта на биологията, екологията, поведението и болестите на дивите животни; участие в национални и международни програми за интродукция и реинтродукция в природата на застрашени и изчезващи видове животни; осъществяване на контакти и обмен на животни и информация с други зоопаркове в България и по света, както и оказване на съдействие в борбата с незаконната търговия и трафик на животни; осигуряване на ветеринарномедицинска дейност за пострадали животни в Спасителен център; осигуряване на карантинно отделение на животни, конфискувани от митническите власти или от РИОСВ в България; изграждане на нови и обновяване на вече съществуващи експозиции от животни в съответствие със съвременните изисквания за модерен европейски зоопарк; осигуряване на пълноценен културен отдих на посетителите; съвместна работа по природозащитни проекти с неправителствени природозащитни организации от България и света, както и с професионални организации, свързани със зоопарковете (Европейска асоциация на зоопарковете и аквариумите и др.); провеждане на образователни и природозащитни дейности и кампании, насочени към учениците и посетителите на зоологическата градина (зооучилища, лекции, беседи, анкети), както и тематични представления на специално изградена сцена в зоопарка; създаване и поддържане на образователни инсталации, свързани с животните и растенията в зоопарка (информационни табла и табели, художествени инсталации, изложби , интерактивни експозиции), които да съответстват на модерните тенденции и познавателни нужди на посетителите.

Органи на управление на предприятието:

директор

Брой лица по щатно разписание (числен състав):

73

Предоставено на предприятието недвижимо общинско имущество чрез посочване на актовете за общинска собственост:

АОС (публична) № 4580 / 21.06.2002 г.


Наименование на предприятието:

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "EКОРАВНОВЕСИЕ"

№ и дата на приемане на решението на общински съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие:

Решение № 7 по Протокол № 51 / 30.11.1998 г.
Решение № 13 по Протокол № 44 / 30.10.2002 г. (за преименуване)
Решение № 562 по Протокол № 35 / 16.12.2004 г. (за изменение)
Решение № 957 по Протокол № 120 / 11.10.2007 г. (за изменение)
Решение № 352 по Протокол № 20 / 12.07.2012 г. (за изменение)
Решение № 478 по Протокол № 66 / 24.07.2014 г. (за изменение)

Предмет и дейност на предприятието:

Стопанисване на общински приюти за безстопанствени кучета, кастрационни центрове и клиники на територията на Столична община. Залавяне, подслоняване, ветеринарно обслужване и други дейности, предвидени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, наредбите към тях и нормативните актове и решения, одобрени от Столичен общински съвет. Събиране, приемане, временно съхранение и предаване в екарисаж трупове на животни. Създаване на организация по унищожаване на опасни биологични отпадъци от ветеринарномедицинските манипулации, извършени в приютите, кастрационните центрове и клиники – общинска собственост.

Органи на управление на предприятието:

директор

Брой лица по щатно разписание (числен състав):

50

Предоставено на предприятието недвижимо общинско имущество чрез посочване на актовете за общинска собственост:

  АОС (публична) № 8 / 16.01.1997 г. АОС (частна) № 1717 / 30.11.2011 г.
  АОС (частна) № 950 / 09.01.2003 г. АОС (частна) № 2882 / 10.04.2014 г.

 


Наименование на предприятието:

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАРКОВЕ И ГРАДСКИ ГРАДИНИ"

№ и дата на приемане на решението на общински съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие:

Решение № 410 / 24.07.2008 г.

Предмет и дейност на предприятието:

Създаване и поддържане на тревни масиви-косене, извозване, поливане, засаждане, прекопаване и резитба на храсти и жив плет; засаждане, лекуване, резитба, оформяне корони на дървета; засаждане на цветя и оформяне на цветни масиви, фигури и орнаменти в парковете, градините и зелените площи в столицата, както и поддържането им- плевене, поливане, прекопаване, торене, почистване на алеите, площадките, зелените площи от шума, на алеите от сняг и местата с масово движение от лед през зимата, проходните скверове и езерата в парковете и градските градини, поддържане и ремонт на алейно осветление, водопроводни инсталации, съоръжения в детски площадки, парково обзавеждане, алеи, пътеки, стъпала, бордюри, настилки и алпинеуми в паркове и градски градини.

Органи на управление на предприятието:

директор

Брой лица по щатно разписание (числен състав):

151

Предоставено на предприятието недвижимо общинско имущество чрез посочване на актовете за общинска собственост:

  АДС № 3419 / 14.04.1958 г. АОС № 34 / 07.04.1997 г. АОС № 828 / 07.07.2000 г. АОС № 847 / 07.07.2000 г. АОС № 597 / 26.01.2001 г.
  АДС № 6702 / 29.12.1969 г. АОС № 873 / 07.06.2000 г. АОС № 829 / 07.07.2000 г. АОС № 417 / 31.07.2000 г. АОС № 599 / 29.08.2001 г.
  (АДС № 9878 / 19.05.1988 г.) АОС № 824 / 07.07.2000 г. АОС № 830 / 07.07.2000 г. АОС № 428 / 01.08.2000 г. АОС № 1591 / 05.07.2012 г.

 


Наименование на предприятието:

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "СОФИЯ-ПРОЕКТ"

№ и дата на приемане на решението на общински съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие:

Решение № 7 по Протокол № 31 / 28.07.1997 г.
Решение № 20 по Протокол № 17 / 30.10.2000 г.
Решение № 78 по Протокол № 27 / 27.07.2001 г.
Решение № 957 по Протокол № 120 / 11.10.2007 г.
Решение № 259 по Протокол № 13 / 29.05.2008 г.
Решение № 551 по Протокол № 95 / 28.07.2011 г.
Решение № 36 по Протокол № 9 / 09.02.2012 г. (Приложение № 9: Бюджет за 2012 г. на СО)

Предмет и дейност на предприятието:

Комплексна проучвателна и проектна дейност, свързана с инфраструктурата на столицата; транспортно - комуникационни системи включително мостове, естакади, тунели, противосвлачищни и брегоукрепителни съоръжения, корекции на реки и дерета в градски условия; вертикална планировка и паркоустройство към жилищно и обществено строителство; геодезическо, геоложко, хидрогеоложко и екологично обезпечаване на инженерната инфраструктура; общ устройствен план (ОУП) - инженерно-техническа инфраструктура.

Органи на управление на предприятието:

директор

Брой лица по щатно разписание (числен състав):

60

Предоставено на предприятието недвижимо общинско имущество чрез посочване на актовете за общинска собственост:

AOC № 38 / 19.05.1997 г. - в капитала на Софинвест ЕООД
Договор за наем между СО и Софинвест ЕООД:

- договор от 1998 г.

- договор за наем № РД-566-130 / 20.03.2007 г.

Анекс № РД-566-149 / 17.10.2007 г.

Анекс № РД-566-16 / 27.09.2011 г.

Решение № 1051 / 18.12.2006 г. на Столичния общински съвет
Решение № 768 / 11.12.2008г. на Столичния общински съвет
 


Наименование на предприятието:

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "СОФПРОЕКТ ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН“

№ и дата на приемане на решението на общински съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие:

Решение № 7 по Протокол № 31 / 28.07.1997 г.

Предмет и дейност на предприятието:

Изпълнява специализирани проучвания и програми, произтичащи от Рамковата програма за прилагане на Общия устройствен план (ОУП). Изработва проекти, свързани с устройственото развитие на Столична община и гр. София, заложени Общинския план за развитие до 2020г.; изпълнява комплексни предпроектни и проектно- проучвателни работи за изработване на ПУП на територии с повишена инвестиционна активност; поддържа и актуализира данните в информационната система за прилагане на ОУП; организира мониторинг за изпълнението на действията, заложени в Областната стратегия за развитие и Общинския план за развитие; участва в изработването на устройствени планове, проучвания и схеми, свързани с регионалното развитие на зоната за активно влияние на гр. София и на Югозападния район за планиране, имащи отношение към развитието на Столична община; представлява на експертно ниво Столична община в международни проекти, програми и други форми на сътрудничество, свързани с устройството и регионалното планиране; организира и участва в проекти и маркетингови проучвания за привличане на инвестиции в Столична община; извършва и други специализирани проучвания, необходими за управление на устройственото развитие на гр. София и Столична община- демографски, социално-икономически, състояние и развитие на жилищния фонд и системата обитаване, развитие и проблеми на зелената система и отдиха, комуникационно-транспортната система, центрова система, зони за труд, бизнес инфраструктура, екология, геология и хидрогеология, подземна урбанизирана среда, КИН и др.; изработва опорни планове за общинската и държавна, публична и частна поземлена собственост; провежда експериментални проучвания и изработване на пилотни проекти, методически указания и др. за прилагане на новата нормативна уредба, приета със Закона за устройство и застрояване на Столична община; участва със свои представители в заседанията на ОЕСУТ.

Органи на управление на предприятието:

директор

Брой лица по щатно разписание (числен състав):

18

Предоставено на предприятието недвижимо общинско имущество чрез посочване на актовете за общинска собственост:

Настанителни заповеди:
№ ОИ-07-00-44 / 07.1998 г.
№ РД-09-247 / 20.02.2002 г.
 


Наименование на предприятието:

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ"

№ и дата на приемане на решението на общински съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие:

Решение №7 по Протокол № 48 / 17.02.2003 г.

Предмет и дейност на предприятието:

Приготвяне на топла храна по диети за обслужваните лица; приготвяне на топла храна за бенефициентите на социални трапезарии и социални кухни; доставка на храна по домовете на обслужваните лица със специализиран транспорт; поддържане на хигиената в жилището и помощ за поддържане на личната хигиена на обслужваните лица; оказване на долекарска медицинска помощ от медицински специалист (измерване на кръвно налягане, поставяне на мускулни инжекции по предписание на лекуващ лекар, профилактика на декубитус, наблюдение и помощ за спазване на назначената от лекуващия лекар терапия); психо-социална интервенция (дейности, извършвани от психолог за подобряване на психическия статус на обслужваните лица и преодоляване на възникнал проблем, преодоляване чувството на самотност и намаляване на тревожността); медицинска рехабилитация по предписание от лекар-специалист (по предварително изготвен индивидуален план според заболяването) на ползващия социалната услуга; социална работа; административно-правни и битови услуги.

Органи на управление на предприятието:

директор

Брой лица по щатно разписание (числен състав):

255

Предоставено на предприятието недвижимо общинско имущество чрез посочване на актовете за общинска собственост:

  АОС № 18 / 17.09.1996 г. АОС № 122 / 16.10.1997 г. АОС № 942 / 18.09.2001 г. АОС № 4684 / 15.12.2003 г. АОС № 01528 / 06.10.2008 г.
  АОС № 37 / 17.09.1996 г. АОС № 181 / 02.12.1997 г. АОС № 658 / 13.11.2001 г. АОС № 4682 / 22.12.2003 г. АОС № 1625 / 16.06.2009 г.
  АОС № 1916 / 05.11.1996 г. АОС № 0631 / 30.07.1998 г. АОС № 972 / 26.11.2001 г. АОС № 1062 / 14.05.2004 г. АОС № 954 / 03.02.2014 г.
  АОС № 53 / 16.01.1997 г. АОС № 0770 / 16.12.1999 г. АОС № 779 / 26.05.2003 г. АОС № 1063 / 14.05.2004 г. АОС № 2186 / 05.08.2014 г.
  АОС № 133 / 07.02.1997 г. АОС № 00085 / 23.06.2000 г. АОС № 4683 / 15.12.2003 г.    


       

 

Наименование на предприятието:

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ"

№ и дата на приемане на решението на общински съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие:

Решение № 223 / 16.05.2013 г.
Решение № 607 / 24.10.2013 г. (за изменение)
Решение № 133 / 13.03.2014 г.
Решение № 3 / 20.01.2015 г.

Предмет и дейност на предприятието:

Предоставяне на услуги по третиране на отпадъци, управление, екслоатация, поддръжката, ремонт и подмяната на съоръженията, придобити по проект "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община" съгласно договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2007-2013", както и осъществяване на мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи на съоръженията за третиране и обезвреждане на битови отпадъци, и организиране на дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за постигане на целите, съгласно общинските програми за управление на дейностите по отпадъците.

Органи на управление на предприятието:

директор

Брой лица по щатно разписание (числен състав):

173

Предоставено на предприятието недвижимо общинско имущество чрез посочване на актовете за общинска собственост:

  АОС № 483 / 10.08.1999 г. АОС № 493 / 10.08.1999 г. АОС № 1334 / 06.03.2009 г. АОС № 1346 / 25.03.2009 г. АОС № 1353 / 24.04.2009 г.
  АОС № 484 / 10.08.1999 г. АОС № 837 / 30.05.2001 г. АОС № 1335 / 06.03.2009 г. АОС № 1347 / 25.03.2009 г. АОС № 1354 / 24.04.2009 г.
  АОС № 486 / 10.08.1999 г. АОС № 1264 / 02.06.2008 г. АОС № 1337 / 06.03.2009 г. АОС № 1348 / 24.04.2009 г. АОС № 1355 / 24.04.2009 г.
  АОС № 487 / 10.08.1999 г. АОС № 1270 / 21.07.2008 г. АОС № 1338 / 06.03.2009 г. АОС № 1349 / 24.04.2009 г. АОС № 1358 / 24.06.2009 г.
  АОС № 488 / 10.08.1999 г. АОС № 1290 / 10.10.2008 г. АОС № 1339 / 06.03.2009 г. АОС № 1351 / 24.04.2009 г. АОС № 1359 / 24.06.2009 г.
  АОС № 489 / 10.08.1999 г. АОС № 1332 / 06.03.2009 г. АОС № 1345 / 25.03.2009 г. АОС № 1352 / 24.04.2009 г. АОС № 1360 / 24.06.2009 г.
  АОС № 490 / 10.08.1999 г. АОС № 1333 / 06.03.2009 г.      

      

 


Наименование на предприятието:

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ТУРИЗЪМ"

№ и дата на приемане на решението на общински съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие:

Решение № 13 по Протокол № 48 / 17.02.2003 г.
Решение № 957 по Протокол № 120 / 11.10.2007 г. (за изменение)
Решение № 555 по Протокол № 67 / 11.09.2014 г. (заглавие; изменение и допълнение)

Предмет и дейност на предприятието:

Извършва административното обслужване на лицата, подали заявление за категоризиране на туристически обект до кмета на Столична община, съгласно Закона за туризма; Участва в експертни работни групи по категоризация и извършва проверка на място в туристическите обекти, за които е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризация, изготвя констативен протокол с предложение за определяне или предложение за отказ от определяне на вид и категория; подпомага и участва в работата на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти /ОЕККТО/; Води, поддържа, съхранява и актуализира Регистър на категоризираните от кмета на Столична община туристически обекти; Извършва контрол за категоризация на туристическите обекти, на категоризираните от кмета на Столична община туристически обекти, както и за водене на регистъра на настанените туристи и подадената информация за броя на реализираните нощувки, съгласно Закона за туризма; Съдейства на държавните органи при извършване на контрол върху качеството на туристическия продукт на територията на Столична община; В резултат на правомощията по Закона за туризма съставя актове за установяване на административни нарушения и предлага на кмета на Столична община издаване на наказателни постановления, както и прекратяване на категория или понижаване на категория; Организира и извършва маркетингови проучвания, които да служат за основа при разработването и осъществяването на рекламни и комуникационни кампании, с цел презентиране туристическия продукт на град София; подпомага и участва в работата на Консултативния съвет по въпросите на туризма; Разработва и изпълнява годишната програма за реклама на туристическия продукт на Столична община в страната и в чужбина; Разработва краткосрочни концепции, програми и стратегия за развитие на туризма в град София; Организира участието на Столична община в международни и национални туристически изложения, панаири и други, свързани с туризма събития; Организира изработването на рекламни материали, представящи София като атрактивна туристическа дестинация, както и тяхното разпространение; Извършва продажба на рекламни материали, рекламна площ, аксесоари, сувенири и други свързани с популяризиране на София като туристическа дестинация; Събира, обработва, съхранява и актуализира база данни за единната система за туристическа информация; Участва в изготвянето, поддържа и актуализира официалния туристически сайт на Столична община, рекламира и популяризира интернет страницата; Осигурява информационното обслужване на туристите и гостите на град София чрез туристически информационни центрове или бюра.

Органи на управление на предприятието:

директор

Брой лица по щатно разписание (числен състав):

30


Наименование на предприятието:

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ"

№ и дата на приемане на решението на общински съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие:

Решение № 19 по Протокол № 14 / 08.04.2004 г.

Предмет и дейност на предприятието:

Изпълнение на горскостопанските планове за горските територии- общинска собственост; изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии-общинска собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии; организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии-общинска собственост; организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия; поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях; създаване и отглеждане на нови гори върху горски и/или земеделски територии; опазване на горските територии-общинска собственост; стопанисване на горските територии, което обхваща дейностите по залесяване, защита срещу ерозия и порои и провеждане на сечи в горите; ползване на дървесина и недървесни горски продукти, както и пашата в горските територии-общинска собственост; изготвяне и съгласуване на документация, свързана с управлението на горските територии-общинска собственост.

Органи на управление на предприятието:

директор

Брой лица по щатно разписание (числен състав):

17

Предоставено на предприятието недвижимо общинско имущество чрез посочване на актовете за общинска собственост:

АОС № 34 / 07.04.1997 г.


Наименование на предприятието:

СТОЛИЧЕН ДОМ ЗА РАДОСТНИ ОБРЕДИ

 

№ и дата на приемане на решението на общински съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие:

С Протокол № 12 от 1983 г. ИК на СНС е създадено стопанско предприятие „Столичен дом за радостни обреди“ с предмет на дейност: радостни и траурни обреди.
Съгласно Протокол № 7 от 25.05.1988 г. на ИК на СНС предприятието се прекратява като се образува бюджетно мероприятие „Столичен дом за радостни обреди“ с предмет на дейност: извършване на граждански обреди – сватби, именуване на новородени и свързаните с тях услуги от административно-правен характер/актосъставяне за раждане и граждански брак/, поддържане и стопанисване на обредните зали.
Решение № 253/28.04.2011 г. за утвърждаване на второстепенни разпоредители във връзка с изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети, обнародвано в Държавен вестник.

Предмет и дейност на предприятието:

Извършване на граждански обреди – сватба, именуване на новородени и свързаните с тях услуги от административно – правен характер/актосъставяне за раждане и граждански брак/.

Органи на управление на предприятието:

   директор

Брой лица по щатно разписание (числен състав):

   35

Предоставено на предприятието недвижимо общинско имущество чрез посочване на актовете за общинска собственост:

На територията на Столична община съществуват 6 ритуални зали:
Обредна зала „Сердика“, находяща се на пл. „Лъвов мост“ № 3, ет. 1 – АОС № 1077/28.11.2006 г.
Обредна зала „Средец“, находяща се на ул. „Леге“ № 6, ет. 2 – АОС № 944/11.01.2013 г.
Обредна зала „Триадица“, находяща се на бул. Витоша № 15 – АОС № 831/04.01.2007 г.
Обредна зала „Красно село“, находяща се на бул. „Цар Борис“ III № 41 – АОС № 135/23.09.1997 г.
Обредна зала „Оборище“, находяща се на ул. „Кракра“ № 2А – АОС № 1019/04.11.2011 г.
Обредна зала „Студентска“, находяща се на бул. „Г. М. Димитров“ № 57, АОС № 992/05.03.2007 г.