№

Наименование на юридическото лице с нестопанска цел

Организационна форма на юридическото лице с нестопанска форма

Седалище и адрес на юридическото лице с нестопанска цел

Имена и длъжности на лицата, представляващи общината в юридическото лице с нестопанска цел

Определянето за осъществяване на дейност в обществена или частна полза

1

 

Национално сдружение на общините в Република България

неправителствена организация

гр.София,
ул. Голаш № 23

Елен Стойчев Герджиков - член на управителния съвет

обществена полза

2

Фондация "Асоциация за развитие на София"

неправителствена организация

гр. София,
ул. Московска № 33

Изпълнителен директор: 
Светлана Кръстева Ломева

Членове на колективния орган на управление:
Милка Христова Христова;
Илияна Георгиева Гугинска-Цветкова;
Тодор Вълков Чобанов;
Владимир Янакиев Кисьов;
Малина Едрева Лазарова;
Николай Асенов Стойнев

обществена полза

3

Сдружение "Регионално сдружение на общини Център"

неправителствена организация

гр. Божурище,
бул. Европа №85

Йорданка Асенова Фандъкова - заместник-председател

обществена полза