Публичен регистър на даренията, получени от Столична община

Съдържа: Вид дарение, дарители, номер на свидетелство, дата на регистрация

В съответсвие с Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Столична община,
приета с Решение № 76 по Протокол № 99 от 08.02.2007 г. на Столичния общински съвет,
изм. и доп. с Решение № 407 по Протокол № 109 от 15.05.2007 г.

е необходимо изготвянето на следните документи:

  • Образец – Договор за дарение на вещи от юридическо лице  (pdf, doc)                          
  • Образец – Договор за дарение на парични средства от юридическо лице (pdf, doc)     
  • Образец – Договор за дарение от физическо лице (pdf, doc)
  • Образец – Заявление за дарение (pdf, doc)