Проект № BG16M1OP002-5.002-0020-С01 

„Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“, финасиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд

 

ПОКАНА

На 31.05.2021 г. (понеделник) от 11:00 ч. в Зала 1 на Столична община (ул. „Московска“ 33, гр. София) ще се проведе информационно събитие по проект BG16M1OP002-5.002-0020 „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Бенефициентът по проекта е Столична община. Общата стойност на проекта e 412 583,87 лв., който се реализира с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България и съфинансиране от бюджета на Столичната община. Срокът за изпълнение е 23 месеца.

Основната цел на финансирането е да се разработи „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“ за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качеството на атмосферния въздух.

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта е изготвена „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“.

Програмата обхваща 6-годишен период на действие. Програмата предвижда 83 мерки, насочени към достигане и поддържане на нормите и стандартите за чист въздух, съгласно националното законодателство.“

Основните мерки в програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух са секторни (битово отопление, площни източници, транспорт, строителство и индустрия) и хоризонтални – информационни и комуникационни мерки.

Програмата е приета с Решение № 204/22.04.2021 г. на Столичен общински съвет.

Информационното събитие ще се проведе при спазване на всички действащи към момента противоепидемични мерки.