ОБЯВЛЕНИЯ

Назад

Столична община обявява процедура по отчуждаване на имоти, които се засягат от реализацията на обект: "Транспортен достъп между ж.к. "Обеля 1" и ж.к. "Обеля 2", по улици – от о.т. 69-68-67-66-56-54-53 до о.т. 48; от о.т. 69-70-71 до о.т. 47; от о.т. 47-48-52-51 до о.т. 50; от о.т. 47-46-43-42 до о.т. 41" – поетапно, район "Връбница"

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София, 1000, ул. “Московска ” № 33,
www.sofia.bg

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

 

У В Е Д О М Я В А М

 

Собствениците на поземлени имоти, които се засягат от реализацията на обект: "Транспортен достъп между ж.к. "Обеля 1" и ж.к. "Обеля 2", по улици – от о.т. 69-68-67-66-56-54-53 до о.т. 48; от о.т. 69-70-71 до о.т. 47; от о.т. 47-48-52-51 до о.т. 50; от о.т. 47-46-43-42 до о.т. 41" – поетапно, район "Връбница", съгласно действащ регулационен план на м. "ж.к. "Обеля-2", кв. 25а – стар", одобрен с Решение № 38 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и ИПР за кв. 50, одобрено със Заповед № РД-09-165/28.04.2006 г. на кмета на район "Връбница", предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), а именно:

1. ПИ с идентификатор 68134.2818.4672 – незастроен, с площ 195 кв. м, район "Връбница". Сумата за обезщетение е 20 007 лв. Собственик на имота: Димитър Стефанов и Светла Апостолова, в режим на СИО.

2. ПИ с проектен идентификатор 68134.2818.4707 – незастроен, с площ 184 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2818.915, район "Връбница". Сумата за обезщетение е 18 878,40 лв., разпределена, както следва:

За 60 кв. м от отчуждавания имот – 6 156 лв.:

– Георги Стефанов и Милка Стефанова, в режим на СИО.

За 124 кв. м от отчуждавания имот: неустановен собственик – 12 722,40 лв.

3. ПИ с проектен идентификатор 68134.2818.4704 – незастроен, с площ 7 кв. м и ПИ с проектен идентификатор 68134.2818.4706 – незастроен, с площ 12 кв. м, представляващи реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.2818.987, район "Връбница". Сумата за обезщетение е 1 949,31 лв., разпределена, както следва:

– Антон Величков (88%) – 1 715,39 лв.;

– Ана Славчева (6 %) – 116,96 лв.

– Веселин Велинов (6 %) – 116,96 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район "Връбница" за поставяне на определеното за целта място, в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

                                                              /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/


ЗАПОВЕДИ

Заглавие Дата на публикуване
Столичната община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-138/21.11.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот, във връзка с обект: „Имот с идентификатор 68134.902.671 в обхвата на УПИ I – “за детска градина“, кв. 134, м. „Лозенец – 3 част“, район „Лозенец“ 15.11.2022
Столичната община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-144/10.11.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на част от поземлен имот, във връзка с обект: „Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на част от ПИ 68134.1007.1082, ул. „Асен Йорданов“, попадащ в улица между кв. 50 и кв. 56, м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк IV – част“, до канализационна мрежа и реализация на инвестиционни намерения, район „Триадица“ 15.11.2022
Столичната община обявява Заповед № СОА22-РД40-139/21.10.2022 г. на кмета на СО, с която се изменя Заповед № СОА22-РД40-116/13.09.2022 г. на кмета на СО, Заповед № СОА22-РД40-140/21.10.2022 г. на кмета на СО, с която се изменя Заповед № СОА22-РД40-115/13.09.2022 г. на кмета на СО и Заповед № СОА22-РД40-141/21.10.2022 г. на кмета на СО, с която се изменя Заповед № СОА22-РД40-117/13.09.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на части от поземлени имоти, във връзка с реализацията на обект: „Ул. “Овчаренски водопад“ в участъка от о.т. 29-а на ул. “Маричини езера“ през о.т. 14 – о.т. 14-а – о.т.13-б – о.т.13-а до о.т.13-б и ул. „Проф. Стоян Киркович“ от о.т.11-б до о.т.11-а на ул. “Андрей Ляпчев“, район "Студентски". 01.11.2022
Столичната община обявява 3 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на части от поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Овча купел“, по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: „Изграждане на ул. „Народно хоро“ от о.т. 205 до о.т. 114“, район „Овча купел“ 24.10.2022
Столичната община обявява 4 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти – частна собственост, отредени за улица – публична общинска собственост, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев“, в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“, и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков“ до бул. „Симеоновско шосе“ – поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов“ до „Симеоновско шосе“ 21.10.2022
Столичната община обявява 3 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Връбница”, по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: „Транспортен достъп между ж.к. "Обеля-1" и ж.к. "Обеля-2", по улици – от 69-68-67-66-56-54-53 до о.т. 48; от о.т. 69-70-71 до о.т. 47; от о.т. 47-48-52-51 до о.т. 50; от о.т. 47-46-43-42 до о.т. 41” – поетапно, район „Връбница” 06.10.2022