ОБЯВЛЕНИЯ

Назад

Столична община обявява отчуждаване на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, във връзка с обект: "Безименна улица от о.т. 2А-о.т. 3=1Б-о.т. 49 между кв. 13Б и кв. 13В, м. „Младост 2“, район "Младост"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно действащ ПУП на м. „Младост 2“, одобрен с Решение № 549 по Протокол № 45/29.07.2009 г., предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: ,,Безименна улица от о.т. 2А-о.т. 3=1Б-о.т. 49 между кв. 13Б и кв. 13В, м. „Младост 2“, както следва:

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4091.901 (незастроен), с площ 22 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4091.43, с площ 1 674 кв. м, сума за обезщетение 2 981 лв. (две хиляди деветстотин осемдесет и един лева). Собственик на имота: неустановен.

2. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4091.902 (незастроен), с площ 123 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4091.44, с площ 1 064 кв. м, сума за обезщетение 16 669 лв. (шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и девет лева), разпределена на собствениците, както следва:

– Мартин Косев – 1/10 ид. ч. – 1 667 лв.

– Петър Косев – 1/10 ид. ч. – 1 667 лв.

– Моника Манолова – 2/10 ид. ч. – 3 334 лв.

– Петър Митов – 1/10 ид. ч. – 1 667 лв.

– Живодар Петров – 1/10 ид. ч. – 1 667 лв.

– Росен Тенев – 1/10 ид. ч. – 1 667 лв.

– Бистра Чолева-Лалева – 1/10 ид. ч. – 1 667 лв.

– Лазарина Чолева – 1/10 ид. ч. – 1 667 лв.

– Христо Йовев и Габриела Йовева – в режим на СИО – 1/10 ид. ч. – 1 667 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 68134.4091.705 (незастроен), с площ от 319 кв. м, сума за обезщетение 43 230 лв. (четиридесет и три хиляди двеста и тридесет лева). Собственик на имота: Роза Георгиева.

4. Поземлен имот с идентификатор 68134.4091.881 (незастроен), с площ от 107 кв. м, сума за обезщетение 14 500 лв. (четиринадесет хиляди и петстотин лева). Собственик на имота: "Люкос Пропъртис" ЕООД.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Младост", за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
                                                           /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 


ЗАПОВЕДИ

Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява Заповед № СОА22-РД40-109/25.07.2022 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот, във връзка с обект: „Отчуждаване на реална част от ПИ с идентификатор 68134.4326.8101, попадащ в улица в кв. "Горна баня“ 02.08.2022
Столична община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-108/11.07.2022 г. на кмета на Столична община за поправка на фактическа грешка в Заповед № СОА22-РД40-69/19.05.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот, във връзка с реализацията на обект – публична общинска собственост: "Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул. "Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско шосе"), район "Младост" 28.07.2022
Столична община обявява 3 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Младост”, по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: "Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул. "Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско шосе"), район "Младост" 13.07.2022
Столична община обявява Заповед № СОА22-РД40-102/17.06.2022 г. на кмета на СО, с която се изменя Заповед № СОА22-РД40-41/03.05.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1351.1036 (незастроен), попадащ в обхвата на обект: „Довеждаща инфраструктура и локални платна на „Северна скоростна тангента“ при пробив бул. „Рожен“, район „Надежда“, гр. София 06.07.2022
Столична община обявява 6 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти и части от ПИ, находящи се в гр. София, район „Младост”, по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: "Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул. "Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско шосе"), район "Младост" 28.06.2022
Столична община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-100/10.06.2022 г. за поправка на фактическа грешка в Заповед № СОА21-РД40-171/23.11.2021 г. за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект – публична общинска собственост : „Изграждане на Главен колектор III в м. „Манастирски ливади – запад“, район „Витоша“ 20.06.2022