ОБЯВЛЕНИЯ

Назад

Обявление за предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с обект: „Ул. „Овчаренски водопад“ в участъка от о.т. 29а на ул. „Маричини езера“ през о.т. 14 – о.т. 14а - о.т. 13б – о.т. 13а до о.т. 13б и ул. „Проф. Стоян Киркович“ от о.т. 11б до о.т. 11а на ул. „Андрей Ляпчев“

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

Собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно действащите подробни устройствени планове – ЧРП на ж.к. „Дървеница“, кв. 26, 27, 28, 28-а, одобрен със Заповед № РД-09-50-135/30.03.1998 г. на главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС, ИПР за кв. 28, м. „Дървеница“, одобрен с Решение № 349 по Протокол № 77/13.06.2019 г. на СОС, ЧРП за кв. 26-а, ж.к. „Дървеница“, одобрен със Заповед РД-50-1127/29.11.1995 г. на главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС и ЧЗРКП за кв. 3, м. "Парк Въртопо-север" одобрен със Заповед № РД-09-50-21/24.01.2000 г. на главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Ул. „Овчаренски водопад“ в участъка от о.т. 29а на ул. „Маричини езера“ през о.т. 14 – о.т. 14а – о.т. 13б – о.т. 13а до о.т. 13б и ул. „Проф. Стоян Киркович“ от о.т. 11б до о.т. 11а на ул. „Андрей Ляпчев“, гр. София, както следва:

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1604.6315 (незастроен), с площ от 3 кв. м, съгласно скица-проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.1604.1400 по КККР на район „Студентски“, одобрена със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственици на имота са Божидар Гълъбов и Ива Гълъбова в режим на СИО. Сумата за обезщетение е 567,54 (петстотин шестдесет и седем лева и 54 стотинки) лева;

2. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1604.6324 (незастроен), с площ от 277 кв. м, съгласно скица-проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.1604.1667 по КККР на район „Студентски“, одобрена със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственици на имота са Тодор Гелев, Зорка Кутева-Иванова, Павел Лесев, Добромира Стоилова и Таньо Танчев. Сумата за обезщетение е 52 402,86 (петдесет и две хиляди четиристотин и два лева и 86 стотинки) лева, разпределени, както следва:

- Тодор Гелев – 1/6 идеална част – 8 733,81 (осем хиляди седемстотин тридесет и три лева и 81 стотинки) лева;

- Зорка Кутева-Иванова – 1/6 идеална част – 8 733,81 (осем хиляди седемстотин тридесет и три лева и 81 стотинки) лева;

- Павел Лесев – 1/6 идеална част – 8 733,81 (осем хиляди седемстотин тридесет и три лева и 81 стотинки) лева;

- Добромира Стоилова – 1/6 идеална част – 8 733,81 (осем хиляди седемстотин тридесет и три лева и 81 стотинки) лева;

- Таньо Танчев – 1/3 идеална част – 17 467,62 (седемнадесет хиляди четиристотин шестдесет и седем лева и 62 стотинки) лева;

3. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1604.6320 (застроен), с площ от 77 кв. м и сграда с идентификатор 68134.1604.2686.2, с площ от 32 кв. м, съгласно скица-проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.1604.2686 по КККР на район „Студентски“, одобрена със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственици на имота са Крум Лапачки, Спас Петров и Любка Кажимирчак. Сумата за обезщетение е 14 566,86 (четиринадесет хляди петстотин шестдесет и шест лева и 86 стотинки) лева, разпределена, както следва:

- Крум Лапачки – 1/3 идеална част – 4 855,62 (четири хиляди осемстотин петдесет и пет лева и 62 стотинки) лева;

- Спас Петров – 1/2 идеална част – 7 283,43 (седем хиляди двеста осемдесет и три лева и 43 стотинки) лева;

- Любка Кажимирчак – 1/6 идеална част – 2 427,81 (две хиляди четиристотин двадесет и седем лева и 81 стотинки) лева;

4. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1604.6322 (незастроен), с площ от 15 кв. м, съгласно скица-проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.1604.3492 по КККР на район „Студентски“, одобрена със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственик на имота е Дончо Петров. Сумата за обезщетение е 2 984,17 (две хиляди деветстотин осемдесет и четири лева и 17 стотинки) лева;

5. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1604.6323 (незастроен), с площ от 17 кв. м, съгласно скица-проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.1604.3493 по КККР на район „Студентски“, одобрена със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственик на имота е Дончо Петров. Сумата за обезщетение е 3 442,16 (три хиляди четиристотин четиридесет и два лева и 16 стотинки) лева;

6. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1604.6321 (незастроен), с площ от 8 кв. м, съгласно скица-проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.1604.3494 по КККР на район „Студентски“, одобрена със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственик на имота е Спас Петров. Сумата за обезщетение е 1 624,30 (хиляда шестстотин двадесет и четири лева и 30 стотинки) лева;

7. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1604.6318 (незастроен), с площ от 10 кв. м, съгласно скица-проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.1604.6081 по КККР на район „Студентски“, одобрена със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственик на имота е Венета Тодорова. Сумата за обезщетение е 1 891,80 (хиляда осемстотин деветдесет и един лева и 80 стотинки) лева;

8. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1604.6319 (незастроен), с площ от 8 кв. м, съгласно скица-проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.1604.6224 по КККР на район „Студентски“, одобрена със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственици на имота са Крум Лапачки и Сийка Лапачка в режим на СИО. Сумата за обезщетение е 1 513,44 (хиляда петстотин и тринадесет лева и 44 стотинки) лева;

9. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1604.6316 (застроен), с площ от 28 кв. м, сграда с идентификатор 68134.1604.6309.1, с площ от 4 кв. м и сграда с идентификатор 68134.1604.6309.2, с площ от 2 кв. м съгласно скица-проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.1604.6309 по КККР на район „Студентски“, одобрена със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственици на имота са Васил Асенов и Антоанета Йовчева, в режим на СИО, и Делян Асенов. Сумата за обезщетение е 5 297,04 (пет хиляди двеста деветдесет и седем лева и 04 стотинки) лева, разпределена, както следва:

- Васил Асенов и Антоанета Йовчева в режим на СИО – 9/10 идеални части – 4 767,34 (четири хиляди седемстотин шестдесет и седем лева и 34 стотинки) лева;

- Делян Асенов – 1/10 идеална част – 529,70 (петстотин двадесет и девет лева и 70 стотинки) лева;

10. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1604.6317 (незастроен), с площ от 20 кв. м, съгласно скица-проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.1604.6309 по КККР на район „Студентски“, одобрена със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственици на имота са Васил Асенов и Антоанета Йовчева, в режим на СИО, и Делян Асенов,. Сумата за обезщетение е 3 783,60 (три хиляди седемстотин осемдесет и три лева и 60 стотинки) лева, разпределени, както следва:

- Васил Асенов и Антоанета Йовчева в режим на СИО – 9/10 идеални части – 3 405,24 (три хиляди четиристотин и пет лева и 24 стотинки) лева;

- Делян Асенов – 1/10 идеална част – 378,36 (триста седемдесет и осем лева и 36 стотинки) лева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Студентски“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА: ........................../п/.....................
                                                                 (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)


ЗАПОВЕДИ

Заглавие Дата на публикуване
Столичната община обявява 7 броя заповеди на кмета на Столичната община за отчуждаване на части от поземлени имоти, находящи се в гр. Банкя, във връзка с реализацията на обект: „Етапно изграждане на ВиК инфраструктура на територията на гр. Банкя“ по Програма "Околна среда" – 2021 – 2027“ 30.11.2022
Столичната община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-138/21.11.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот, във връзка с обект: „Имот с идентификатор 68134.902.671 в обхвата на УПИ I – “за детска градина“, кв. 134, м. „Лозенец – 3 част“, район „Лозенец“ 15.11.2022
Столичната община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-144/10.11.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на част от поземлен имот, във връзка с обект: „Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на част от ПИ 68134.1007.1082, ул. „Асен Йорданов“, попадащ в улица между кв. 50 и кв. 56, м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк IV – част“, до канализационна мрежа и реализация на инвестиционни намерения, район „Триадица“ 15.11.2022
Столичната община обявява Заповед № СОА22-РД40-139/21.10.2022 г. на кмета на СО, с която се изменя Заповед № СОА22-РД40-116/13.09.2022 г. на кмета на СО, Заповед № СОА22-РД40-140/21.10.2022 г. на кмета на СО, с която се изменя Заповед № СОА22-РД40-115/13.09.2022 г. на кмета на СО и Заповед № СОА22-РД40-141/21.10.2022 г. на кмета на СО, с която се изменя Заповед № СОА22-РД40-117/13.09.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на части от поземлени имоти, във връзка с реализацията на обект: „Ул. “Овчаренски водопад“ в участъка от о.т. 29-а на ул. “Маричини езера“ през о.т. 14 – о.т. 14-а – о.т.13-б – о.т.13-а до о.т.13-б и ул. „Проф. Стоян Киркович“ от о.т.11-б до о.т.11-а на ул. “Андрей Ляпчев“, район "Студентски". 01.11.2022
Столичната община обявява 3 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на части от поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Овча купел“, по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: „Изграждане на ул. „Народно хоро“ от о.т. 205 до о.т. 114“, район „Овча купел“ 24.10.2022
Столичната община обявява 4 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти – частна собственост, отредени за улица – публична общинска собственост, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев“, в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“, и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков“ до бул. „Симеоновско шосе“ – поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов“ до „Симеоновско шосе“ 21.10.2022