ОБЯВЛЕНИЯ

Заглавие Дата на публикуване
Столичната община уведомява собствениците на поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с реализацията на обект: „Улица в участъка от о.т. 315 до о.т. 312“, м. „Люлин – 2 м.р.“, район „Люлин“, гр. София 23.09.2022
Столичната община уведомява за издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: „Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул. "Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско шосе"), район "Младост" 19.09.2022
Столична община уведомява собствениците на поземлен имот за предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот – частна собственост, отреден за детска градина – публична общинска собственост, във връзка с обект: „Имот с идентификатор 68134.902.671 в обхвата на УПИ I – „за детска градина“, кв. 134, м. „Лозенец" – III част, район „Лозенец”, гр. София 09.09.2022
Столична община уведомява собствениците на поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на ул. "Народно хоро от о.т. 205 до о.т. 114“, район "Овча купел" 26.08.2022
Столична община уведомява собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост за предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на улична мрежа и инженерна инфраструктура по ул. „Васил Стефанов“ от бул. „България“ до о.т. 361, м. „Манастирски ливади – изток“ - поетапно“ 25.08.2022
Министърът на регионалното развитие и благоустройството обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по Път 1 и км 14+813.04 по Път 2“ за обект „Железопътна линия София – Пловдив“, железопътен участък „София – Елин Пелин“ по проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, в землището на с. Казичене, Столична община 11.08.2022

ЗАПОВЕДИ

Назад

Столична община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-100/10.06.2022 г. за поправка на фактическа грешка в Заповед № СОА21-РД40-171/23.11.2021 г. за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект – публична общинска собственост : „Изграждане на Главен колектор III в м. „Манастирски ливади – запад“, район „Витоша“

 

На основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост е издадена Заповед № СОА21-РД40-171/23.11.2021 г. на кмета на Столична община, за отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1933.9052 (незастроен), с площ от 15 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ идентификатор 68134.1933.2239 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в улична регулация, съгласно влязъл в сила план за регулация на м. „Манастирски ливади – запад“, одобрен със Заповед № РД-09-50-66/ 10.02.1999 г. на главния архитект на гр. София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на Столичен общински съвет и подлежащ на отчуждаване във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на Главен колектор III в м. „Манастирски ливади – запад“, район „Витоша“ – публична общинска собственост.

След издаване на Заповед № СОА21-РД40-171/23.11.2021 г. на кмета на Столична община е установено, че в заповедта е допусната очевидна фактическа грешка при определяне на един от съсобствениците на имота, а именно – "ЮНИК ПРО" ЕАД. С Нотариален акт № 173, т. II, рег. № 13574, дело № 340 от 2017 г., Павлина Тодорова прехвърля на "ЮНИК ПРО" ЕАД правото на собственост върху 2/3 ид. ч. от собствената си 1/12 ид. част, или 1/18 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68134.1933.2239, с площ 445 кв. м., които идеални части се прехвърлят в изпълнение на поето задължение от страна на прехвърлителя, съгласно Нотариален акт за учредяване на вещно право на строеж № 136, т. II, рег. № 14374, дело № 290 от 2008 г. От изложеното следва, че посоченото дружество е собственик единствено на урегулираната част от имота, въпреки идентичността в площите на поземления и на урегулирания имот. Поради което собственици на неурегулираната и подлежаща на отчуждаване част от имот с идентификатор 68134.1933.2239 са Павлина Тодорова и Виктор Ташков. Същите са посочени и в Заповед № СОА21-РД40-171/ 23.11.2021 г. на кмета на Столична община като за Павлина Тодорова е определена по-малка идеална част от реално притежаваната от нея, съответно и сумата на равностойното парично обезщетение е в по-малък размер.

Предвид това, че допусната грешка не се отразява върху валидността на административния акт, а се отстранява само несъответствието между действителната воля на административния орган и нейното изразяване, на основание чл. 62, ал. 2 от АПК,

 

П О П Р А В Я М:

 

Заповед № СОА21-РД40-171/23.11.2021 г. на кмета на Столична община, като вместо:

 

"Имотът е собственост на:

  1. "ЮНИК ПРО" ЕАД – 1/18 ид. ч.;
  2. Павлина Тодорова – 1/36 ид. ч.;
  3. Виктор Ташков – 11/12 ид. ч. "

 

ОПРЕДЕЛЯМ сумата на парично обезщетение в размер на 3 243,30 лв. (три хиляди двеста четиридесет и три лева и 30 ст.), разпределена на следните съсобственици:

  1. "ЮНИК ПРО" ЕАД – 1/18 ид. ч. –  180,18 лв.
  2. Павлина Тодорова – 1/36 ид. ч.     –   90,09 лв.
  3. Виктор Ташков – 11/12 ид. ч.     – 2 973,03 лв." 

 

СЛЕДВА ДА СЕ ЧЕТЕ:

 

"Имотът е собственост на:

  1. Павлина Тодорова – 1/12 ид. ч.;
  2. Виктор Ташков – 11/12 ид. ч.

 

ОПРЕДЕЛЯМ сумата на парично обезщетение в размер на 3 243,30 лв. (три хиляди двеста четиридесет и три лева и 30 ст.), разпределена на следните съсобственици:

  1. Павлина Тодорова – 1/12 ид. ч.  –   270,27 лв.
  2. Виктор Ташков – 11/12 ид. ч.  –   2 973,03 лв."

 

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № СОА21-РД40-171/23.11.2021 г., която в останалата си част остава непроменена.

 

Индивидуалният административен акт да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.

 

Заповедта може да бъде обжалвана чрез кмета на Столична община, дирекция „Инвестиционно отчуждаване”, в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд София-град.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

Заповед № СОА21-РД40-100/10.06.2022 г. на Кмета на Столична община