Заглавие Дата на публикуване
Доставка на хранителни продукти за домове за деца на територията на СО по обособени позиции: 1. Дом за деца „П.Р. Славейков” 2. Дом за деца „Свети Иван Рилски” 3.Дом за деца кв. „Драгалевци” 13.02.2013
Поддържане на паркове, градини, зелени площи към градски магистрали, алейни насаждения и дървесна растителност за 2013-2016 по обособени позиции 12.02.2013
Ремонт на покрив на сградата на Столична община, на ул. "Московска" №33 - ниско тяло 12.02.2013
Борсово представителство за доставка на маркиран газьол за отопление за инсталациите на Заведения за социални услуги в Столична община 11.02.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Външен мониторинг на събитията и инициативите, финансирани от Календара на културните събития на Столична община" 08.02.2013
Реконструкция на пътна връзка за осигуряване достъп до сметоразтоварище – с. Долни Богров 08.02.2013
Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване", с три обособени позиции 08.02.2013
Избор на изпълнител за извършване на СМР по Проект „Технологично обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания“ ЕООД, гр. София 07.02.2013
Одит на проект „Изграждане на пет главни канализационни клонове в квартал „Суходол“ и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им”, във връзка с изпълнение на Договор за безвъздмездна финансова помощ № DIR-51011116-C006 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв.ж.”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” за проект „Изграждане на пет главни канализационни клонове в кв. Суходол и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им 07.02.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Изготвяне на работен проект и изграждане в т.ч. доставка, монтаж и сертифициране на структурно окабеляване на ул. "Будапеща" №17, ет.6 и ет.7 за нуждите на дирекции "Транспорт" и "Транспортна инфраструктура" 07.02.2013