Обратно Почистване и осигуряване на проводимост на коригирани и некоригирани речни корита на реки, преминаващи през територията на Столична община по обособени позиции

Столична община откри открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Почистване и осигуряване на проводимост на коригирани и некоригирани речни корита на реки, преминаващи през територията на Столична община по обособени позиции:

 • І-ва позиция:
  І-1. р. Владайска с реките и деретата от водосбора й;
  І-2. р. Суходолска с реките и деретата от водосбора й.
 • ІІ-ра позиция:
  ІІ-1. р. Банска,р. Какач, р.Шевовица и реките от водосбора им;
  ІІ-2. р. Блато, р. Църна бара и реките от водосбора им.
 • ІІІ-та позиция:
  ІІІ-1. р. Перловска с реките и деретата от водосбора й ;
  ІІІ-2. р. Слатинска с реките и деретата от водосбора й.
 • ІV-та позиция:
  ІV-1. Всички реки и дерета на територията на район „Панчарево”;
  ІV-2. р. Банишка и реките от водосбора й; ІV-3. р.Шиндра.
 • V- та позиция:
  V-1. Всички реки и дерета на територията на райони „Нови Искър” и „Кремиковци”.
 • VІ-та позиция:
  VІ-1. 500 метровите участъци под язовирните стени на язовирите общинска собственост.

Процедурата е открита с Решение СО-РД-09-03-161/ 08.08.2013 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 16:00ч. на 23.08.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 02.09.2013 г., 17:00 ч.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура

***

Отговори на въпроси 1

***
Решение за промяна

***

Публикувано на 9.10.2013 г.

Отварянето на пликовете с предлагани цени на участниците в процедурата, чиито предложения отговарят на изискванията на Възложителя, ще състои на 11.10.2013 г. от 10:00 часа в сградата на Столична община, ул. „Париж” №3, заседателна зала.