Обратно Доставка на новопроизведени превозни средства за нуждите на дирекция „Управление на отпадъците”, по обособени позиции както следва: 1 брой автобус; 3 броя леки автомобила”, съгласно технически спесификации

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Доставка на новопроизведени превозни средства за нуждите на дирекция „Управление на отпадъците”, по обособени позиции както следва:

  • 1 брой автобус;
  • 3 броя леки автомобила”, съгласно технически спесификации.

Откритата процедура е открита с Решение СО-РД-09-03-170/23.08.2013 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 12:00 часа на 10.09.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 20.09.2013 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Публикувано на 11.10.2013 г.

Отварянето и оповестяването на Ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговорат на изискванията на Възложителя (Уникалния номер на поръчката в АОП - № 00087-2013-0130), ще се отварят на 14.10.2013 г. от 11.00 ч. в „Зала №3” на ет.1 на ул. Московска № 33.