Назад

Избор на консултант за подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители за дейности по проект „Инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница” – ІІ етап, между улица „Минск” и бул. „Панчо Владигеров” по Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. ж.” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.

Столична община откри процедура по опростени правила за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Избор на консултант за подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители за дейности по проект „Инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница” – ІІ етап, между улица „Минск” и бул. „Панчо Владигеров” по Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. ж.” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Процедурата е открита с Решение № РД-09-03-72/07.08.2012 г.

Цена на документацията за участие: 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документация за участие: 16:00 часа на 27.08.2012 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 03.09.2012 г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Публикувано на 8.10.2012 г.

Отварянето на ценовите оферти на участниците, чиито предложения отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъде на 10.10.2012 г., ул. „Париж” № 3, заседателна зала 109, 10:00 часа.