Назад

Доставка на 750 (седемстотин и петдесет) броя клиентски лиценза за работни станции и 5 (пет) броя сървърни лиценза на антивирусен софтуер „Kaspersky Anti Virus”

Столична община, ул. ”Московска” № 33, набира оферти за: „Доставка на 750 (седемстотин и петдесет) броя клиентски лиценза за работни станции и 5 (пет) броя сървърни лиценза на антивирусен софтуер „Kaspersky Anti Virus””.

Код по КОП: 48761000.

1. Всяка оферта трябва да съдържа:

1.1. Административни данни за лицето, което прави предложението – Образец №1;
1.2. Ценово предложение – Образец № 2;

2. Критерий за избор на изпълнител – най-ниска цена.

3. Изисквания към участниците:

3.1. Срок за изпълнение (времето за предоставяне на лицензите) – до 3 работни дни от регистрационния индекс на договора.
3.2. Предоставените лицензи да важат 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на доставката)
3.3. Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик до 12:00 ч. на 12.12.2012 г. на ул. „Московска” № 33, фронт-офис.
Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на поръчката.
Допълнителна информация можете да получите на тел.: 02 9377252, лице за контакт – М. Сръндева, дирекция „Обществени поръчки и концесии” и на тел. 02 9377375, лице за контакт – Янка Никодимова, дирекция „Информационно обслужване и технологии”;

Приложение: