Назад

Извършване на оценка на съответствието на част „Конструктивна” на работен проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на СО – депо за неопасни отпадъци „Садината”

Столична община, ул. ”Московска” № 33, на основание чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда избор на изпълнител и изпраща настоящата покана до: инж. Виолетка Стоянова Димова, инж. Христо Борисов Чинакчиваров, инж. Елеонора Ангелова Заркова, за представяне на оферти за малка обществена поръчка с предмет: Извършване на оценка на съответствието на част „Конструктивна” на работен проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на СО – депо за неопасни отпадъци „Садината”.

1. Изборът на изпълнител ще се извърши при критерий за оценка на офертите „най-ниска цена".

2. Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик до 11:00 ч. на 19.10.2009 г. на ул. „Московска” № 33, фронт офис. Допълнителна информация можете да получите на тел. 9377 252, лице за контакт – Милена Сръндева.

3. Всяка оферта трябва да съдържа:

  • данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1;
  • ценово предложение - Образец № 2;
  • срок на валидност на офертата. Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-малък от 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

4. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на поръчката.

5. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% от стойността на договора и се представя в една от следните форми:

  • парична сума, внесена по

IBAN сметка BG 72 SOMB 9130 33 33008301,
BIC код SOMB BG SF,
„Общинска банка” АД, клон “Врабча”, ул. ”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”;

  • или банкова гаранция.

6. При подписване на договора, задължително се представя документ за гаранция за изпълнение на договора.

 

Вр.И.Д. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/Минко Герджиков/