ТЕКУЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014 - 2020

 

Актуализиране на Инвестиционната програма на Столична община по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

29.08.2018

Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 3 училища на територията на Столична община

11.08.2022

Интегриран столичен градски транспорт – фаза II

11.08.2022

Основен ремонт (реконструкция) на Център за временно настаняване ”Св. София“

11.08.2022

Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“

11.08.2022

Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“

11.08.2022

Ремонт и обновяване на Борисова градина – историческа част

11.08.2022

Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи

11.08.2022

Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от Централна градска част в град София

23.08.2022

Техническа помощ за Столична община

23.08.2022