ПРИКЛЮЧИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"  2007 – 2013

Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на Столична община и район "Витоша"

19.04.2017

Устойчиво Следване на Практики за Ефективност, Ефикасност и Екипна Хармония“ (УСПЕЕЕХ)

19.04.2017