ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 

На 16.06.2020 г. се проведе пресконференция на Столична община по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

На събитието присъстваха г-жа Лорита Радева – председател на Постоянната комисия по околна среда, земеделие и гори, ръководителят на проекта г-жа Теодора Полимерова, екипът по проекта, представители на фирмите изпълнители и представители на медиите.

По време на пресконференцията бяха представени основните цели, дейностите и конкретните стъпки в реализацията на проекта. Целта на всички предвидени мерки е да се постигне подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление.

Проектът ще се осъществи на два етапа, като физическото изпълнение на дейностите е до 31.12.2023 г. Срокът на първия етап е не по-късно от 31.05.2021 г. Същинските инвестиционни мерки за подмяна на отоплителните устройства ще се изпълняват през втория етап, когато ще се извърши демонтаж на старите отоплителни устройства,  доставка и монтаж на нови екологични алтернативи.

На 20.05.2020 г. Столична община обяви началото на кампанията за кандидатстване за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво. ”Формуляри за кандидатстване от физически и юридически лица се подават в съответната районна администрация от 20.05.2020 г. до 20.08.2020 г.” – съобщи председателят на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори г-жа Лорита Радева по време на пресконференцията по проекта.

Ръководителят на проекта г-жа Теодора Полимерова съобщи, че от днес (16.06.2020 г.) Столична община обявява началото на разяснителна кампания за гражданите по райони, която ще продължи до 16.07.2020 г. Целта е да се запознае заинтересованата общественост с условията и механизма за извършване на безплатна подмяна на стари индивидуални/многофамилни отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с нови, алтернативни форми на отопление (свързване към централно отопление на ТЕЦ или отопление на природен газ, електричество или пелети).

Срещите с гражданите ще се провеждат по график във всички 24 района на територията на Столичната община. Графикът е публикуван на електронната страница на общината, на районните администрации, както и в медиите.

Проектът предоставя възможност на около 15 000 домакинства да сменят безплатно старите си отоплителни устройства на твърдо гориво с нови екологични алтернативи.