Назад

Столична община финализира изпълнението по проект: „Възстановяване на Западен парк - представителна част“ с официална церемония „Откриване на обект“

 

На 10-ти февруари 2021 г., от 11:00 часа се проведе официална церемония „Откриване на строителен обект“.

Столична община финализира дейностите си за проект „Възстановяване на Западен парк - представителна част“ – АДБФП BG16RFOP001-1.001-0003-С03 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

Церемонията се състоя на 10.02.2021 г. от 11:00 ч., в Западен парк, подобект „Розариум“.