Назад

Столична община финализира изпълнението по проект: „Възстановяване на Западен парк - представителна част“


Столична община организира официална церемония по „Откриване на строителен обект” за проект „Възстановяване на Западен парк - представителна част“ – АДБФП BG16RFOP001-1.001-0003-С03 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 –  2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

Церемонията ще се състои на 10.02.2021 г. от 11:30 ч., в Западен парк, подобект „Цветна изложба“.