Назад

Заключителна пресконференция по проект: „Възстановяване на Западен парк – представителна част“


Столична община представи всички дейности по успешното приключване на заключителна пресконференция.

На 9-ти февруари се проведе онлайн заключителна пресконференция по проект на Столична община „Възстановяване на Западен парк – представителна част“ АДБФП BG16RFOP001-1.001-0003-С03 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

В рамките на пресконференцията бяха представени всички извършени дейности и стъпки за успешната реализация на проекта, както и приноса на ЕС.