Обратно Стартира кандидатстването по Програма „Зелена София“

От 21 май 2018 г. стартира кандидатстването с проекти за подобряване на междублоковите пространства по Програма „Зелена София“ на Столична община. Програмата е насочена към обновяване на междублоковите пространства – общинска собственост, с активното участие на гражданите, което създава възможност за озеленяване и изграждане на прилежащите към блоковете зелени площи, подмяна или ремонт на елементите на парковото обзавеждане, създаване на зони за отдих. За участие с проект в програмата могат да участват всички етажни собствености в Столична община, регистрирани в районните администрации по чл. 46б от ЗУЕС, или сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за народните читалища. Размерът на средствата за финансиране на проекти за 2018 година е 500 000 лева и е определен с годишния бюджет на програмата.

На представителите на одобрените проекти Столичната община предоставя безвъзмездно дървесна и храстова растителност, цветя, тревна смеска, паркова мебел,  материали за ремонт (пясък, плодна пръст, бетонови плочи, боя и др.) и инструменти и машини – лопати, мотики, ножици за храсти и жив плет, косачки и храсторези и др.

От 2011 г. по Програма „Зелена София“ са обновени над 700 междублокови пространства.

Програмата за 2018 г. е обявена публично на сайта на Столична община – www.sofia.bg, в тема «Околна среда – Програми и проекти».

Оттам може да се изтеглят всички необходими документи (формуляр за кандидатстване и всички образци и приложения към него), след което да се подадат в деловодството на  районните администрации, в срок до 17,00 ч. на 18.06.2018 г.