Обратно Проект „Психично здраве за социално включване“ ще представи център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски”

Проект БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“, съфинансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. чрез Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, която се изпълнява от Министерство на здравеопазването изпълняван от Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД е финансиран през 2015 г., а в края на декември 2016 г. са одобрени и допълнителни дейности, които да допринесат за още по-пълното разгръщане на целите на проекта и постигане на дългосрочна устойчивост.
Проектът стартира със задачи, насочени към оценка на потребностите и възможностите на деца и възрастни с психични заболявания за социално включване. Предизвикателствата бяха свързани с изработването на модели за оценка на възможностите и мултиплицирането на тези модели в документ, който да е виден не само за медицинските институции, но и за всички институции, работещи в сферата на социалната включеност. Изработени бяха два инструментариума – за деца и възрастни. След проведено статистическо изследване висока надеждност беше отчетена в инструментариума за възрастни. В резултат на това, той беше включен в единната информационна система на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД, като част от документацията на всеки пациент.
В рамките на проекта беше изработена методология на работа с деца със специфични поведенчески проблеми и тренинг програма за обучение в социални умения на пациенти, хоспитализирани в лечебното заведение. Тези дейности претърпяха своето развитие в следните допълнителни дейности: Надграждане на постигнатия опит в разработването и прилагането на инструментариума за оценка на възможностите за социално включване чрез разширяване на инструментариума по посока на индивидуално планиране, което е част от практическото приложение на интеграцията; създаване, разработване и оборудване на специализирани ателиета за извършване на трудова дейност за деца и възрастни, които следват модела на занаятчийско предприятие и труд в защитена среда и без стресови фактори и обучение на екипа на ЦПЗ.  В резултат на изпълнението на допълнителните дейности бяха постигнати следните резултати:
- Създаден пакет за индивидуална грижа с два инструмента – оценка  на възможностите за социално включване и Индивидуален краткосрочен терапевтичен план.
- Подготвени и въведени в работа две ателиета за трудова терапия – едно за възрастни и едно за деца.
- Подпомагане на преминалите през ателиетата пациенти за интеграция в общността.
- Обучени служители на Центъра за психично здраве.
След приключването на проекта, инструментариумът за оценка на възможностите за социално включване са въведени в информационната система и са част от документацията на всеки пациент. Получената оценка на възможностите е достъпна за всички служби, защото е част от епикризата на всеки пациент. Разработената методология за работа с деца се прилага в груповите занимания, а обособените помещения за групова работа се използват като специализирани ателиета и са част от отделенията с дневен престой.