Обратно Подобряването на качеството на атмосферния въздух е приоритет в работата на Столична община и предприема конкретни мерки

В последните години, подобряването на качеството на атмосферния въздух е заложено като приоритет в работата на Столична община, като се предприемат редица мерки за намаляване на емисиите на конролираните замърсители. Модернизацията на градския транспорт, в който са обновени 90% от тролеите и половината от автобусите, изграждането на 22 км нови метролинии и увеличението на пътниците, използващи метро на 350 000 души дневно, изграждането на кръстовища на две нива, финализирането на Южната дъга на Околовръсния път и внедряването на интелигентна система за управление на трафика, подмяната на отоплителните инсталации и въвеждането на мерки за енергийна ефективност в над 170 общински училища и детски градини и поддържането на зелена система и залесяване на над 6000 нови дървета, водят до промяна в структурата на атмосферния въздух.

През 2017 г., в сравнение с 2011 г., нивата на бензен, въглероден окис, серен диоксид и олово се поддържат трайно под нормите, като показателите от годишните замервания съответстват на нормативните изисквания по нормирани показатели. Тенденцията на показателите отчита продължаващо намаляване на концентрациите на вредни вещества от 2011 г. В допълнение към това,  предприетите мерки за намаляване на емисиите и на азотен окис, са довели до постигане на съответствие с изискванията на нормативната уредба.

Въпреки регистрираните постижения, измерванията продължават да отчитат завишения в средногодишната концентрация на ФПЧ10, независимо че и при тях се отчита сериозно намаляване в броя и абсолютните стойности на превишенията на нормите. Поради този факт, усилията на Столична община, както през 2017 г., така и в следващите години – до 2020 г., са и ще бъдат насочени към предприемане на целенасочени мерки за минимизиране и ограничаване на емитерите.

Мерките, заложени в Актуализираната Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в София до 2020 г. и Плана за действие към него, представени публично през месец март 2017 г., са насочени целево към трайно намаляване на нивата на фини прахови частици.

Очакванията на екипа на Столична община, както и на експертите от ХТМУ, с чието съдействие беше изготвен първоначалният вариант на Програмата, са свързани с чувствително и трайно намаляване на нивата на фините прахови частици, при последователно изпълнение на заложените в Програмата мерки.

В момента, спазвайки нормативните разпоредби, експерти от СО адаптират постъпилите предложения в рамките на Общественото обсъждане, към първоначалния вариант на Програмата, като окончателният вариант ще бъде внесен в СОС през април. Междувременно в последните 2 седмици се водят интензивни разговори с екипа на на Световна банка, който работи в тясно сътрудничество с управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ по реализиране на проекти по Приоритетна ос 5, за синхронизиране на дейностите и увеличаване на екологичния ефект от предприеманите усилия, както на национално, така и на местно ниво. На работно посещение в Столична община днес беше и представител на Европейския тематичен център за качество на атмосферния въздух към Европейската агенция по околна среда, като бяха разгледани, както пакетът от мерките, заложени в първоначалното предложение на Актуализираната Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в София до 2020 г. и Плана за действие към нея, така и част от предложенията, постъпили в рамките на Общественото обсъждане, които биха могли да бъдат включени към нея.

Веднага след като документите бъдат одобрени от СОС, ще се пристъпи към същинската работа по конкретните мерки. Дори и на този етап, обаче, вече се изпълняват някои от краткосрочните мерки, включително миенето на улиците, завишаването на контрола на строителните площадки и поетапното озеленяване. Вече е възложена за изпълнение и се разработва системата за ранно прогнозиране на атмосферни замърсявания.