Приета Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017 година

25.04.2017

Приети Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

21.04.2017

Приети Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община

21.04.2017

Приета Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2017 година

21.03.2017

Решение № 120 по протокол № 29 от 23.02.2017 г. на СОС за именуване на десет улици в квартал „Требич”, район „Надежда”, Столична община

21.03.2017

Решение № 122 по протокол №29 от 23.02.2017 г. на СОС за именуване на безименна улица, находяща се в с.Доброславци, СО-Район „Нови Искър” с името „Лука Гълъбов”

21.03.2017

Решение No 87 по протокол No 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет за дейности по управление, стопанисване, възпроизводство и ползване на горските територии, общинска собственост през 2018 г.

21.03.2017

Съобщение за почистване от нерегламентирано натрупване на битови, строителни, едро и дребно габаритни отпадъци

20.03.2017

Списък с кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища

01.03.2017

Заповед No СОА17-РД09-61/10.01.2017 г. на Кмета на Столична община относно обявяване на неучебен ден на 11.01.2017 г. за училищата на територията на Столична община

13.02.2017