Съобщение: Постъпило заявление в БД „Дунавски район” за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11590473/ 01.02.2010 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение № 612/16.11.2011 г., и привеждане в съответствие на разрешените годишни водни количества в разрешителното

09.10.2023

Съобщение по чл. 66, ал. 1 от АПК за откриване на производство по издаване на 24 броя заповеди за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

03.10.2023

Решение № 937 по Протокол № 82 от 14.09.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в гр. София, Район „Витоша“ по плана на м. „Симеоново - север разширение“ с името „Мила Павлова“

25.09.2023

Решение № 936 по Протокол № 82 от 14.09.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица в CO - Район „Триадица“, м. „Манастирски ливади - изток“ с името „Георги Божилов-Слона“

25.09.2023

Решение № 909 по Протокол № 82 от 14.09.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в гр. София, Район “Витоша” с името „Витошки турист“

25.09.2023

Решение № 908 по Протокол № 82 от 14.09.2023 г. на Столичния общински съвет за преименуване на част от ул. “Академик Сандерс“, Район „Витоша“ с името „Евгения Марс“

25.09.2023

Решение № 907 по Протокол № 82 от 14.09.2023 г. на Столичния общински съвет за преименуване на улица „403-та“, Район „Витоша“ с името „Виолета Гиндева“

25.09.2023

Решение № 906 по Протокол № 82 от 14.09.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица, находяща се в м. „Лагера“, Район „Красно село“ с името „Вили Кавалджиев“

25.09.2023

Съобщение: Постъпило заявление в БД „Дунавски район” за откриване на процедура – издаване разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изграждане на нови, реконструкция/модернизация на съществуващи системи и съоръжения, пресичаща водни обекти – изграждане покрит двоен канал на км 16+000 над р. Владайска (техн. проект – модернизация жп участък: „София-Перник-Радомир”)

15.09.2023

Покана до заинтересованите страни за номиниране на представители за участие в Комитета за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите” 2021 – 2027

01.09.2023