Съобщение: Постъпило заявление в БД „Дунавски район” за продължаване срока на действие на разрешително № 11590916/ 17.04.2014 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването

17.07.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на шест жилищни сгради“, в поземлен имот с идентификатор 32216.2371.89, с. Иваняне, район „Банкя“, Столична община, с възложител А. ЦАНКОВ

17.07.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на халета за ремонт на самолети с офиси, работилници и складове“ в УПИ XXV-195,196,242, кв. 2, м. „Летищен комплекс - София“, район „Слатина“, Столична община, с възложител „АЕРО ТЕХНИК БГ“ ООД

16.07.2024

Инвестиционно предложение за „Изграждане на болница, офис сграда и Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1944.3119, район „Витоша“, Столична община, с възложител С. Николова

10.07.2024

Инвестиционно предложение: „Добавяне на дейности по третиране на отпадък с код 19 10 06 на действаща площадка за съхранение и третиране на отпадъци и увеличаване на площта на същата, чрез присъединяване на имот с идентификатор 68134.8275.573, към имоти с идентификатори 68134.8275.597 и 68134.8275.598, район „Кремиковци, Столична община, с възложител „АПОЛО МЕТАЛС“ ЕООД

10.07.2024

Инвестиционно предложение: „Добив на пясъци и чакъли от находище „Горни Смардан“, землище на с. Чепинци, район „Нови Искър“, Столична община, с възложител „ТРАНСТИР“ ЕООД

09.07.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 40 м“ в поземлен имот с идентификатор 68134.6001.241, м. „Доло“, район „Панчарево“, Столична община, с възложител „К ЕНД К ЛТД“ ООД

05.07.2024

Инвестиционно предложение: "Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води“ в УПИ I-57,1000,59,60, м. „Богровски песоци“, район „Кремиковци“, Столична община, с възложител „МОЯ ЗЕМЯ“ ООД

05.07.2024

Решение на Министерски съвет № 431 от 20.06.2024 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Нов пътен надлез спирка верила на проектен жп км 18+564,72 по път 1 и км 18+563,60 по път 2“ по Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на област София и Софийска област

27.06.2024

Заповед на кмета на Столична община за назначаване на комисия за общоградски граждански бюджет

26.06.2024