Инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за производство на етерични масла от лечебноароматни култури“ в поземлен имот с идентификатор 68134.503.1332, кв. „Бенковски“, район „Сердика“, Столична община, възложител М. Блажева

22.02.2024

Инвестиционно предложение: „Прокарване и използване на нов тръбен кладенец за водоснабдяване и разполагане на подземен, противопожарен резервоар за съхранение на вода с помпена станция за пожарогасителни нужди”, в поземлен имот с идентификатор 68134.4404.73, район „Люлин”, кв. "Филиповци", Столична община, с възложител „ЕКОБУЛСОРТ“ ЕАД

21.02.2024

Инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и отпадъци от тях“ в поземлен имот с идентификатор 68134.508.5073, находящ се в гр. София, ул. „Лазар Михайлов“ №25, район „Сердика“, Столична община, възложител „ЕКОСТИЙЛ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД

19.02.2024

Съобщение: Постъпило заявление в БД „Дунавски район” за откриване на процедура: издаване разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения: за шахтов кладенец "ШК-Автопрестиж-"Овча купел", София"

16.02.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на пет жилищни сгради“ в поземлени имоти с идентификатори 32216.2326.9962, 32216.2326.9961, 32216.2326.9960, 32216.2326.9959, 32216.2326.9958, с. Иваняне, район „Банкя“, Столична община, с възложител З. Михайлов

16.02.2024

Инвестиционно предложение: „Актуализиране на броя, координатите и описанието на местоположението на точките на пробовземане (ТП) за мониторинг на повърхностни води от охранителните канали, формирани около терена на тялото на „Депо за неопасни отпадъци Суходол II-ри етап“, с възложител Столична община

13.02.2024

Инвестиционно предложение: „Актуализиране на броя, координатите и описанието на местоположението на точките на пробовземане (ТП) за мониторинг на повърхностни води от охранителните канали, формирани около терена на тялото на „Депо за неопасни отпадъци Суходол I-ви етап“, с възложител Столична община

13.02.2024

Инвестиционно предложение: „Разширяване на дейността на площадка за извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци чрез увеличаване на количествата и добавяне на нови дейности с нови отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.2356, с. Казичене, район „Панчарево“, Столична община, с възложител „ХАМБУРГЕР РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

13.02.2024

Публично обсъждане на Проекта за бюджет на Столичната община за 2024 година

17.01.2024

Съобщение относно постъпило предложение в Министерство на културата от директора на Националния институт за недвижимо културно наследство за откриване на производство по издаване на административен акт по реда на чл. 64, ал. 1 от Закона за културното наследство

18.12.2023