Заглавие Дата на публикуване
Приключи обновяването на ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева” – сграда 1 17.11.2020
Приключи обновяването на 101. СУ „Бачо Киро” 17.11.2020
Приключи обновяването на ДГ № 115 „Осми март" 17.11.2020
Столична община, чрез дирекция „Култура”, ще реализира от 16 ноември до 16 декември 2020 г., включително, сесия на Столична програма „Култура” за кандидатстване с проекти, които ще се осъществят през 2021 г. 17.11.2020
МОН регламентира преминаването към обучение в електронна среда от разстояние 26.10.2020
Решение № 726 от 15 октомври 2020 год. на Министерски съвет за отчуждаване на имот – частна собственост, за държавна нужда за реализиране на Обект: „Изграждане на железопътен надлез на км 9+925.22 по път 1 и км 9+923.55 по път 2 и жп мост на км 9+987.04 по път 1 и на км 9+985.98 по път 2 над река Искър в жп участък София – Елин Пелин “ от Проект "Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември “ на територията на район „Искър“, Столична община, област София" 22.10.2020
Министерство на околната среда и водите съобщава за изготвен проект на заповед за обявяване на Защитена зона BG0000165 „Лозенска планина“ от мрежа „Натура 2000“, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 06.10.2020
Столична община уведомява предприятията (фирмите) да подадат документи, ако желаят през 2021 г. такса битови отпадъци за нежилищните им имоти да бъде определена според количеството битови отпадъци или в условията на пряко договаряне 30.09.2020
Съобщение по чл. 66, ал. 1 от АПК за откриване на производство по издаване на 24 броя заповеди за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 16.09.2020
Покана за публично обсъждане на Отчет за касово изпълнение на бюджета на Столична община за 2019 г. 20.08.2020