Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение за: „Оползотворяване на производствен отпадък с код и наименование 10 01 02 „увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища“ при производството на бетон“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1506.482, район „Искър“, гр. София, Столична община, с възложител „ТРАНСПОРТ СТРОЙ“ ЕАД 17.11.2022
Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води (ПИ в с. Лозен, р-н "Панчарево") 09.11.2022
Решение № 833 по Протокол № 64 от 27.10.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици в с. Железница - район „Панчарево“ 07.11.2022
Решение № 822 по Протокол № 64 от 27.10.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица на територията на Район „Триадица“, м. „Манастирски ливади – Изток“ с името „Павел Генадиев“ 07.11.2022
Решение № 814 по Протокол № 64 от 27.10.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на поземлен имот за озеленяване, находящ се между бул. „Христо Смирненски“, бул. „Джеймс Баучер“ и „Арх. Йордан Миланов“, район „Лозенец“ с името градина „проф. Стефан Данаилов“ 07.11.2022
Инвестиционно предложение за: „Разширяване на дейностите на площадка № 2 (кариера „Пет могили-изток“) за оползотворяване на отпадъци чрез добавяне на дейности по рециклиране на строителни отпадъци”, поземлен имот, находящ се в кв. "Враждебна", район „Кремиковци”, с възложител „ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ“ АД 02.11.2022
Решение № 771 по Протокол № 63 от 06.10.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица по плана на гр. Банкя с името „Златни липи” 14.10.2022
Решение № 770 по Протокол № 63 от 06.10.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на жилищен комплекс на територията на с. Бистрица, Район „Панчарево“ 14.10.2022
Решение № 769 по Протокол № 63 от 06.10.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на жилищен комплекс на територията на с. Лозен, Район „Панчарево“ с името "Лозен парк" 14.10.2022
Решение № 768 по Протокол № 63 от 06.10.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на нова локализационна единица - жилищен комплекс в Район “Витоша”, по плана на кв.Бояна, м. „Киноцентър-Бояна“ 14.10.2022