Заглавие Дата на публикуване
Министърът на регионалното развитие и благоустройството обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията на Столична община, район „Надежда“, област София 03.06.2022
Решение № 385 по Протокол № 56 от 26.05.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в район „Студентски“ с името „проф. Живко Сталев“ 03.06.2022
Решение № 382 по Протокол № 56 от 26.05.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица по плана на с. Клисура, м. "Витковица” с името “Дива роза” 03.06.2022
Решение № 381 по Протокол № 56 от 26.05.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица по плана на кв. Вердикал, гр. Банкя с името „Йордан Кръстев” 03.06.2022
Решение № 380 по Протокол № 56 от 26.05.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици, находящи се в с. Войнеговци, район „Нови Искър” с имена „Планински рай“ и „Слънчева гора“ 03.06.2022
Решение № 379 по Протокол № 56 от 26.05.2022 г. на Столичния общински съвет за промяна на името на улица „Проф. арх. Станчо Белковски“ в ж.к. „Младост 1“ с ул. „арх. Виктория Ангелова - Винарова“ 03.06.2022
ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" обявява Решение № 300/13.05.2022 г. на Министерския съвет за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк", част от проект „Развитие на железопътен възел София" от проектен км 1+061 до проектен км 8+409", на територията на район „Надежда", Столична община, област София 02.06.2022
Решение № 332 по Протокол № 55 от 12.05.2022 г. на Столичния общински съвет за преименуване на част от ул. „549“ в район Подуяне с името ул. "Милен Цветков" 20.05.2022
Временно преустановяване водоподаването към чешмите от водоналивния кът на находище на минерална вода „София-Баталова воденица" от 9:00 ч. на 13.05.2022 г. 13.05.2022
Инвестиционно предложение за: „Разширяване дейността на дружеството, добавяне на нови отпадъци, дейности с тях, на съществуващата площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхранение и предварително третиране (сортиране) и рециклиране на отпадъци“, в поземлен имот с идентификатор 68134.1502.1154, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 3, район „Искър“, НПЗ Искър – север, Столична община, с възложител „ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД 04.05.2022