Заглавие Дата на публикуване
Решение № 166 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г. на СОС за именуване на безименна улица в район „Лозенец“ – СО 09.04.2021
Решение № 148 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г. на СОС за именуване на градско пространство на името на д-р Желю Желев 09.04.2021
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на пет жилищни сгради” в поземлен имот с идентификатор 22472.7415.3, м. „Гробо”, с. Долни Пасарел, район „Панчарево”, СО, с възложители Н. Канелли, С. Илиева, Г. Шокаров, Г. Глинджев, Г. Илиев и „ТОП-ГЕО” ООД 08.04.2021
Инвестиционно предложение: „Изграждане на нов училищен комплекс и локална пречиствателна станция за битови отпадъчни води” в УПИ V – 4555, 1875 – „За училищен комплекс”, кв. 28а, м. „Ботаническа градина”, район „Витоша”, Столична община, с възложител „АЛУМНИ” ООД 07.04.2021
Инвестиционно предложение за „Добавяне на дейности с нови отпадъци на действаща площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), с адрес: област София, община Столична, гр. София, район "Надежда", НПЗ "Илиянци-запад", поземлен имот с идентификатор 68134.1351.1024” 07.04.2021
Инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради и собствен водоизточник с дълбочина до 10 м” в поземлен имот с идентификатор 11884.5590.5, с. Войнеговци, район „Нови Искър”, Столична община, с възложител Цветан Мировалиев 06.04.2021
Инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец с дълбочина до 40 м” в УПИ I – 1182 – за автокъща, кв. 25, м. НПЗ „Хладилника Витоша – част юг”, район „Лозенец”, Столична община, с възложител „НИКЕЛИКО” ЕООД 02.04.2021
Инвестиционно предложение за реализирането на обект: „Основен ремонт на ул. “Николай Коперник“ от бул. ”Шипченски проход” до ул. "Гео Милев", район „Слатина“, Столична община" 02.04.2021
Обявяване на заповед на главния архитект на Столична община, с която е допълнено Разрешение за строеж № 124/27.05.2019 г. за обект: „Жилищна сграда с апартаменти и подземен гараж" в поземлен имот с идентификатор 68134.306.424, УПИ XI-3,4, кв. 226, м. „Западно направление" по плана на гр. София, район "Възраждане" 30.03.2021
Заповед № СОА21-РД09-480/25.03.2021 г. за забрана за употребата на алкохолни напитки в предизборния и изборния ден – Избори НС-2021 г. 25.03.2021