Обратно Заповед № РД-02-15-38/08.04.2021 г. на зам.-министъра на МРРБ, относно изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ „Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП – ПП за обект: Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, одобрен със Заповед № РД-02-15-122/20.08.2014 г. на...

 

На основание чл. 124б, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщаваме за издадена Заповед № РД-02-15-38/08.04.2021 г. на зам.-министъра на МРРБ, с която се разрешава на Агенция „Пътна инфраструктура” да изработи подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ „Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП-ПП за обект: Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина – СОП“ от  км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, одобрен със Заповед № РД-02-15-122/20.08.2014 г. на министъра на регионалното развитие = км 32+449.08 по технически проект от 2019 г.) до км 48+611.93 (начало на пътен възел при пресичането на път II-18 „Софийски околовръстен път“ със „Северна скоростна тангента“), в землищата на с. Храбърско, с. Хераково и с. Пролеша, община Божурище, с. Петърч, община Костинброд, Софийска област, с. Волуяк и с. Мрамор, Столична община, област София-град, ведно с одобреното задание.

ЗАДАНИЕ