Назад

Съобщение на публичен изпълнител при ТД на НАП София, дирекция „Събиране“ за провеждане на търг с тайно наддаване

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

Изабела Николова, публичен изпълнител при ТД на НАП София, дирекция „Събиране“ съобщава, че по изпълнително дело № 22150023917/2015 г., ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл.251-254 от ДОПК, на адрес: гр. София, ул. “Триадица“ № 2, ет. 6, стая 4, на 20.12.2019 г. от 10:00 ч„ за следните недвижими имоти:

1. Недвижим имот: Апартамент, етаж четвърти, с площ от 123,92 кв.м, с адрес на обекта: гр. София, ул.“Симеонов век“ № 17 А, ет. 4, ап. 20.

Първоначална цена на вещта – 230 000.00 лв. (двеста и тридесет хиляди)

2. Недвижим имот: гараж с площ от 18,00 кв.м, попадащ в сграда с адрес на обекта: гр. София, ул. “Симеонов век“ № 17А.

Първоначална цена на вещта – 25 000,00 лв. (двадесет и пет хиляди).

Огледът на имотите ще се извършва всеки присъствен ден от 09.12.2019 г. до 16.12.2019 г., от 10:00 ч. до 16:00 ч., на адреса по местонахождение на имота: гр. София, ул. “Симеонов век“ № 17 А, ет. 4, ап. 20.

(адрес за оглед на груп)

* Предложенията за участие в търга се подават на адрес: гр.София, ул. “Триадица“ № 2, етаж 6, стая 9 всеки присъствен ден от 10.12.2019 г. до 16.12.2019 г., от 09:00 ч. до 17:30 ч., или по пощата с дата на пощенското клеймо не по-късна от 16.12.2019 г.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 16.12.2019 г., по банкова сметка с IBAN BG 54 UNCR 9660 3320 2966 13 BIC UNCRBGSF в ТБ “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД.

Когато крайната цена на продаваемото имущество е на стойност равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, независимо дали плащането е осъществено чрез една или няколко свързани операции, спрямо обявения за купувач се прилагат разпоредбите на чл.10 и чл. 13, ал. З и ал. 4 от ЗМИП.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП София, дирекция "Събиране" и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg

За контакти: телефон 02/98595310.

e-mail: iz.nikolova@ro22.nra.bg

Пълен текст на съобщението