Решение № 814 по Протокол № 64 от 27.10.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на поземлен имот за озеленяване, находящ се между бул. „Христо Смирненски“, бул. „Джеймс Баучер“ и „Арх. Йордан Миланов“, район „Лозенец“ с името градина „проф. Стефан Данаилов“

С Решение № 814 по Протокол № 64 от 27.10.2022 г. на Столичния общински съвет се именува поземлен имот за озеленяване, представляващ ПИ 68134.902.987 от КККР и тротоарно пространство между ПИ с идентификатор 68134.902.987 и бордюрна регулационна линия в участъка между О.Т.287 - О.Т.296 - О.Т.295 - О.Т.294 на бул.“Христо Смирненски”, представляващо част от ПИ с идентификатор 68134.902.1154 по КККР на гр. София, одобрена със Заповед № РД-18-739 от 21.11.2017 г. на ИД на АГКК, Район „Лозенец“, м. “Лозенец III-та част” по регулационен план на гр. София с името градина „проф. Стефан Данаилов“.