Назад

Провеждане на социологическо проучване на територията на всички населени места в Столична община в обхвата на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“

Столичната община съобщава, че в периода от м. февруари до края на м. май 2019 г. се провежда социологическо проучване на територията на всички населени места в общината, което е в обхвата на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма LIFE на Европейския съюз по Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR.

Целта на проучването е да се проучат нагласите на населението за участие в схема за подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и/или въглища с нови, по-ефективни форми на отопление, с цел подобряване качеството на атмосферния въздух.

Служебните лица, които извършват анкетите, се легитимират с „Писмо за съдействие“, подписано от кмета на Столична община и регистрирано с изх. № СОА19-ВК66-671/24.01.2019 г., и представят поименно удостоверение, издадено от директора на анкетиращата организация.