Назад

Инвестиционно предложение за: „Обособяване на площадка за събиране и третиране на отпадъци”, в поземлени имоти на ул. „Стоян Попов” № 2, район „Слатина”, с възложител „ВАДИАС” ООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение:

„Обособяване на площадка за събиране и третиране на отпадъци”, в поземлени имоти с идентификатори 68134.707.1224 и 68134.707.1250, ул. „Стоян Попов” № 2, район „Слатина”, Столична община, с възложител „ВАДИАС” ООД.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС