Регистър на озеленените площи
Район ВРЪБНИЦА

Училищна сграда и дворно място ул."Ломско шосе" № 186, 61-во ОУ "Кирил и Методий", жк "Връбница-2"

 

Граници: северозапад - улица; югозапад - бул."Ломско шосе"; югоизток - за ОЖС, търг.у-ще и озеленяване; североизток - улица;

Обща площ: сграда 2000 кв.м и дворно място 10000 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 6

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Училищна сграда и дворно място ул."Зорница" № 63 /"Петър Малинов"/, 146-то ОУ "Патриарх Евтимий", с.Волуяк

 

Граници: североизток - им.пл. №№ 528,529 и 530; северозапад и запад - ул."Петър Малинов"; югозапад и запад - улица; изток - ул."Свобода";

Обща площ: сграда 1000 кв.м и дворно място 7466 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 7

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Училищна сграда и дворно място 74-то СОУ "Гоце Делчев", жк "Връбница-1"

 

Граници: югоизток - ул."Бакърено шосе"; югозапад - ул."Мартина падина"; северозапад - паркова площ; североизток - улица;

Обща площ: сграда 3353 кв.м и дворно място 22378 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 8

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Училище за слепи деца- Училищна сграда и дворно място бул."Ломско шосе" № 177 /№ 85 стар/, жк "Връбница-1"

 

Граници: граници:североизток - бул."Ломско шосе"; северозапад - улица; югоизток - улица и жил.бл.539 и 538; запад - празно място;

Обща площ: сграда 2706 кв.м и дворно място 15217 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 9

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): ПМС № 151/01.08.1993 г.-науката и технологиите

Училищна сграда и дворно място 140-то СОУ "Иван Богоров", жк "Обеля-2"

 

Граници: север - ул."106"; североизток - ул."105"; югоизток - ОДЗ; юг - ХХХ-та поликлиника; запад - трамвайна линия;

Обща площ: сграда 2345 кв.м и дворно място 23227 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 10

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Училищна сграда и дворно място 62-ро ОУ "Христо Ботев", жк "Обеля"

 

Граници: югоизток - ул."1-ва"; югозапад - игрище; северозапад - игрище; североизток - улица;

Обща площ: сграда 713 кв.м и дворно място 3537 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 11

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Училищна сграда и дворно място 70-то ОУ "Св. Кл.Охридски", жк "Модерно предградие", ул."Работническа класа"

 

Граници: североизток - ул."Кронщад"; северозапад - ул."Работническа класа"; югозапад ул."739"; югоизток - ул."Велинград" и жил.им.пл. №№ 15,19,80,81;

Обща площ: сграда 828 кв.м и дворно място 9500 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 12

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Национална гимназия за древни езици и култура -Училищна сграда и дворно място ул."Баба" № 16, жк "Модерно предградие"

 

Граници: североизток - ул."Енисей"; северозапад - ул."Баба"; югозапад - имот пл. № 1404; югоизток - ул."Виткова ливада";

Обща площ: сграда 5448 кв.м и дворно място 14000 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 13

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

ОДЗ № 42 - сграда, трафопост и дворно място жк "Връбница-1" /жк "Надежда-5"/

 

Граници: североизток - пешеходна алея и жил.бл.507 и 506; югоизток - зелена площ и улица; югозапад - улица; северозапад - улица;

Обща площ: сграда 1479 кв.м, трафопост 68 кв.ми дворно място 7270 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 14

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

ОДЗ № 82 - сграда и дворно място жк "Обеля-2"

 

Граници: североизток - ул."105";югоизток - ул."108"; югозапад - здравна служба; северозапад - пешеходна алея и 140-тоу-ще

Обща площ: сграда 1209 кв.м и дворно място 8425 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 15

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Фондация "Център за надежда" /Детска ясла № 13/ - сграда и дворно място жк "Обеля"

 

Граници: североизток - парцели ХІ-133 и Х-132; югоизток - ул."12"; югозапад - ул."5"; северозапад - ул."13";

Обща площ: сграда 501 кв.м и дворно място 3048 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 16

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"1/Безвъзмездно право на ползване и стопанисване за срок от 10 години за Дневен център за лечение, рехабилитация и обучение на деца с множество увреждания2/Нов АОС № 1808/08.04.2004 г.

Детска градина ЦДГ № 76 - с.Волуяк

 

Граници: североизток - ул."Градина"; югоизток - ул."Петър Малинов"; северозапад - ул."Виолета"; югозапад - парцели ХVІІ-417 и ІІ-418;

Обща площ: сграда 470 кв.м и дворно място 4056 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 17

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Народно читалище "Кирил и Методий" - сграда и дворно място жк "Модерно предградие", бул."Европа" /"Баба Парашкева"/

 

Граници: североизток - ул."Подкрепа"; югоизток - ул."Цветница" /"Димитър Георгиев - Марче"/; югозапад - бул."Европа"; северозапад - ул."Старата църква" /"Йордан Петров-Дони"/;

Обща площ: сграда 822 кв.м и дворно място 17800 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 18

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница" Заповед № РД-43-38/02.04.1997 г. на Кмета на СО част от имота, представляващ незастроено дворно място от 12300 кв.м е отписан от актовите книги за общинска собственост.

Народно читалище "Просвета" - сграда и дворно място ул."1-ва" № 1, жк "Обеля"

 

Граници: северозапад - ул."2-ра"; североизток - квартална градина /парцел ІІ/; югоизток - квартална градина и улица; югозапад - ул."18-та";

Обща площ: сграда 381 кв.м и дворно място 1540 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 19

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Народно читалище "Изгрев" - сграда и дворно място с.Волуяк, ул."Зорница" № 59 /"Петър Малинов"/

 

Граници: североизток - паркова площ и улица; северозапад - ул."Петър Малинов"; югозапад - улица; югоизток - улица;

Обща площ: сгради 585 кв.м и 396 кв.м и дворно място 2224 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 20

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Поликлиника ХХХ-та жк "Обеля-2"

 

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 22

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Здравна служба - сграда и дворно място с.Волуяк

 

Граници: североизток - парцел V; северозапад - парцел ІV-403; югоизток - ул."Петър Малинов"; югозапад - парцел VІІ-405;

Обща площ: сграда 128 кв.м и дворно място 870 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 23

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Стопанска сграда - баня и хлебарница с дворно място с.Волуяк, ул."Свобода"

 

Граници: североизток - улица; северозапад - хлебарница /част от сграда/; югоизток - ул."Свобода"; югозапад - улица;

Обща площ: сграда 396 кв.м и дворно място 2244 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 24

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Квартална градина ул."2-ра", кв."Обеля"

 

Граници: север и северозапад - ул."2-ра", парцели ІІІ и ІІ; югозапад - парцел І; юг - улица; изток - ул."8-ма";

Обща площ: 6885 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 25

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"В терена е изградена бензиностанция № 7135, актувана с акт за държавна собственост № 2722/22.09.1995 г.

Гробище Парцел № ІІ-619 кв.37, с.Волуяк

 

Обща площ: 6530 кв.м

Вид собственост: стар общински имот /гробище/ публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 26

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Гробищен парк "Бакърена фабрика" м."Гробищен парк "Бакърена фабрика"

 

Граници: север - земеделски земи; юг - жп ареал; изток - р.Беравица; запад - р.Беравица

Обща площ: 271000 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 27

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Административна сграда /КОО и Кметство/ и дворно място ул."Зорница" №43 с.Волуяк

 

Граници: североизток - парцел ІІ-558; северозапад и запад - ул."Зорница"; юг - парцел ХХVІІІ-541; изток - п-л ХІV-557, улица, п-л ХV-543;

Обща площ: сграда 456 кв.м и дворно място 1260 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 28

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"По КРП на с.Волуяк І част, заповед № 171 от 12.06.1965 г. кв.25 пл.№№ 243,244 и 245,246 са отредени за занаятчийски услуги

ЦДГ № 21 /ново ОДЗ № 41/ - сграда и дворно място ул."3-та" № 13, кв."Обеля"

 

Граници: север - ул."3-та"; изток- ул."13-та"; запад - парцели ІІІ-535 и ІХ-560; юг - парцел Х-559 и пешеходен проход;

Обща площ: сграда 1208 кв.м и дворно място 4970 кв.м;

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 31

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Читалище "Ведрина" - сграда и дворно място ул."Тричко Велев", жк "Връбница-2"

 

Граници: север - ул."Б.Кръстанов"; юг - им.пл. № 829; изток - ул."Тр.Велев"; запад - им.пл. № 828;

Обща площ: сграда 150 кв.м и дворно място 500 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 32

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Квартална градина кв.13, кв."Обеля"

 

Граници: север - ул."13-та"; юг - ул."2-ра"; изток ул."10-та"; запад - ул."9-та";

Обща площ: 6270 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 33

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Част от имот пл. № 442 кв.33, с.Волуяк

 

Граници: север - река; запад - имот пл.№ 443; юг - имот пл. № 443; изток - имот пл. № 439;

Обща площ: 684 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 129

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"Заповед № РД-57-418/19.09.2003 г. на Кмета на СО се отписват 616 кв.м

Имот пл. № 465 ул. "Връх Манчо" кв.22, НПЗ "Модерно предградие"

 

Граници: север - им.пл. № 466; юг - ул.Връх Манчо"; изток - им.пл.№ 486 и 487; запад им.пл. № 464;

Обща площ: 350 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 178

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Имот пл. № 1194 ул."Връх Манчо" № 80, кв.11, м.бул."Баба Парашкева"

 

Граници: север - празен терен; изток - им.пл. № 1193; юг - ул."Връх Манчо"; запад - им.пл. № 1195;

Обща площ: 473 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 539

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Имот пл. № 1195 ул."Връх Манчо" № 82, кв.11, м.бул."Баба Парашкева"

 

Граници: север - празен терен; изток - и м.пл. № 1194; юг - ул."Връх Манчо"; запад - им.пл. № 1196;

Обща площ: 473 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 559

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Имот пл. № 486 ул."Работническа класа" № 19а, кв.22, НПЗ "Модерно предградие"

 

Граници: запад - им.пл. № 466; изток - ул."Работническа класа"; север - им.пл. № 485; юг - ул."Връх Манчо";

Обща площ: 320 кв.м

Вид собственост: стар общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 698

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Имот пл. № 487 ул."Работническа класа" № 17, кв.22, НПЗ "Модерно предградие"

 

Граници: запад - им.пл. № 465; изток - ул."Работническа класа"; север - им.пл. № 486; юг - ул."Връх Манчо";

Обща площ: 630 кв.м

Вид собственост: стар общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 699

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Имот пл. № 234 кв.25, с.Волуяк

 

Граници: запад - ул."Завоя"; изток - ул."Люляк";

Обща площ: 800 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 933

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"Заповед № РД-57-432/23.09.2003 г. на кмета на СО се отписват 420 кв.м

Част от имот пл. № 428 кв.34, с.Волуяк

 

Граници: север - река; изток - улица; юг - им.пл. № 426; запад - река;

Обща площ: 168 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1294

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Имот пл. № 389б, кв.33, с.Волуяк

 

Граници: север - река; изток - им.пл. № 389; юг - им.пл. № 389; запад - им.пл. № 389 а

Обща площ: 592 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1300

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Имот пл. № 437, кв.33, с.Волуяк

 

Граници: север - им пл. № 430 б; изток - им.пл. № 439; юг - им.пл. № 438; запад - им.пл. №№ 935,934,933;

Обща площ: 2500 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1304

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Част от имот пл. № 303, кв.27, с.Волуяк

 

Граници: север - река; изток - улица; юг - им.пл. № 301; запад - река;

Обща площ: 2830 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1308

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

УПИ п-л № VІ за озеленяване кв.21, м.бул."Сливница"

 

Граници: север - УПИ п-л ІХ-1452, V-1453; юг - ул."Красино"; изток - ул."Братя Станиславови"; запад - ул."Методи Македонски";

Обща площ: 2800 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1539

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

УПИ п-л № ІІ за озеленяване кв.26, м.бул."Сливница"

 

Граници: север - улица; юг - ул."Връх Манчо"; изток - ул."Методи Македонски"; запад - УПИ п-ли №№ І-805а, V-804, 805, ІV-803, 804, ІІІ-801, 802;

Обща площ: 3565 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1541

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Част от имот пл. № 254 кв.25, с.Волуяк

 

Граници: север - улица ОТ 15 - ОТ 74; юг - река; запад - улица ОТ 15 - ОТ 223; изток - имот пл. № 255, кв.33;

Обща площ: 170 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1653

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Поземлен имот пл. № 699 кв.22, м.НПЗ "Орион и съседни жилищни територии"

 

Граници: север - улица ; юг - ПИ пл. № 868; запад - ПИ пл. №№ 875, 867, 884, 866; изток - ПИ пл. №№ 871,872;

Обща площ: 12885 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1657

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): Заповед № РД-57-25/20.02.2004 г. на Кмета на СО - отписана част с площ 5220 кв.м, попадаща в УПИ ІІ, кв. 22

Част от УПИ № ХІІ за озеленяване и спорт кв.6, с.Волуяк

 

Граници: северозапад - УПИ VІІІ-238, ІХ-237 и ХІІ за озеленяване; от три страни - УПИ ХІІ за озеленяване;

Обща площ: 1012 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1763

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"

Незастроен терен за парк, спортна площадка, аткракционен кът и сладкарница, кооперативен пазар, обществена тоалетна, вторични суровини и автомивка кв. 32, с. Волуяк

 

Граници: за частта от УПИ № ІІ - за парк, спортна площадка и др., кв.32: югоизток - ул."Завоя" /ОТ 135-ОТ 125/ и от три страни УПИ ІІ - за парка, спортна площадка и др.; за частта от УПИ № І - за ОДЗ: северозапад - ул."Завоя" /ОТ132 - ОТ 125/ и от три страни УПИ № І - за ОДЗ;

Обща площ: 1061 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1765

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Връбница"